...

PODCAST – THEMA ‘CRISISCOMMUNICATIE’

Organisaties en bedrijven moeten voortdurend alert zijn voor crisissituaties, die zowel van binnenuit (fraude, stakingen, ernstige arbeidsongevallen,…) als van buitenaf (natuurrampen, cybercrime,…) kunnen ontstaan. De recente coronacrisis kan aan deze lijst toegevoegd worden.

Wanneer wordt een gebeurtenis een crisis? Hoe kan jouw bedrijf crisisbestendigheid (‘crisis preparedness planning’) opbouwen? Hoe pak je crisiscommunicatie het best aan? Corneel Maes, Managing Director van C-com Consulting, geeft in deze leerrijke podcast een antwoord op de meest voorkomende vragen over dit thema.

Beluister de podcast hier of bekijk de video.

 

Gepubliceerd op 8 april 2020.

Webinar Ergonomie op de thuiswerkplek – 2 april om 11u30

Experte Veerle Hermans zet in een half uur de belangrijkste ergonomische principes en tips op een rij.

Laat zeker uw thuiswerkers dit praktische webinar meevolgen. U ontvangt na registratie een link om met hen te delen. Ze kunnen de praktische tips direct toepassen.

  • Wat zijn de basisregels van ergonomisch werken?
  • Hoe pas je die toe in een thuiswerkomgeving?
  • Waarom is variatie belangrijk en hoe doe je dat concreet?
  • Hoe vermijd je specifieke problemen als nekpijn en rugpijn?

Meld u hier aan voor het gratis webinar Ergonomie op de thuiswerkplek.

 

Gepubliceerd op 30 maart 2020.

Podcast – thema ‘burn-out’

Interview met Steffie Desart, Preventieadviseur psychosociale aspecten, Idewe

Steffie, voor we inzoomen op de diverse aspecten van burn-outpreventie en -aanpak: wat is een burn-out precies?
Steffie: “Een burn-out definiëren is geen gemakkelijke opdracht. Officieel bestaat er immers nog
geen officiële definitie van burn-out die algemeen aanvaard wordt. Wetenschappers zijn het er
echter wel over eens dat uitputting een belangrijk symptoom is, waarbij men zowel fysieke als
mentale uitputting ervaart. Een ander symptoom is controleverlies, dat zowel cognitief (dit noemen
we “ontregeling”) als emotioneel kan zijn.”

“Cognitief controleverlies wordt gekenmerkt door onder andere concentratieverlies of het moeizaam
uitvoeren van ‘hoofd’taken, zoals bijvoorbeeld het lezen van een boek. Bij emotioneel controleverlies
verliest iemand de greep op zijn of haar emoties – van woede tot verdriet – met emotionele
uitbarstingen tot gevolg. Het spreekt voor zich dat dit zeer confronterend is voor de persoon zelf en
diens omgeving.”

“De combinatie van uitputting, cognitief en emotioneel controleverlies zet een natuurlijk
afweersysteem in gang (‘coping’ in wetenschappelijke termen), waarbij een persoon mentaal afstand
neemt van dagelijkse situaties. Dit noemen we ‘mentaal distantiëren’.”

Wat is het verschil tussen een burn-out en een depressie?
“Hier moet ik genuanceerd op antwoorden, op basis van wat de onderzoekstraditie vooropstelt en
wat de praktijk ons leert.”

“Binnen het wetenschappelijk onderzoek onderscheiden we twee verschillende stromingen, waarbij
de ene stroming stelt dat er geen verschil is tussen beiden en de andere stroming wel verschillen ziet.
Persoonlijk ben ik eerder een believer van de laatste stroming, omdat deze visie beter aansluit op
praktijkobservaties. In het dagelijks leven zien we immers veel mensen met een burn-out die
weliswaar nog de wil hebben om actief te zijn, maar hiervoor niet meer de energie hebben.
Anderzijds hebben mensen met een depressie noch de wil, noch de energie om dingen te doen. Je
zou dus kunnen stellen dat het bij burn-out gaat om een stoornis op het vlak van energie – vergelijk
het met een batterij die niet meer opgeladen is -, terwijl bij depressie de focus eerder ligt op
stemmingsstoornissen (een glooming mood) die zich over alle levensdomeinen uitspreiden.”

Wat zijn de lichamelijke en psychische symptomen van een burn-out?
“Er zijn meer dan honderd verschillende symptomen. Bij de lichamelijke symptomen zien we vooral
uitputting als overheersend kenmerk, met – zoals al aangegeven – een zeer laag energiepeil en geen
fut om dagelijkse activiteiten te doen. Gedragsmatig valt vooral het aspect piekeren op, terwijl vanuit
psychisch perspectief vooral psychosomatische klachten meespelen. Hier zullen psychische klachten
zich vooral lichamelijk uiten, met bijvoorbeeld maag-darmklachten, tinnitus, hartkloppingen,
hyperventilatie of hoofdpijn als frequent voorkomende voorbeelden. Met andere woorden:
opgebouwde stress manifesteert zich via het lichaam, met alle vervelende gevolgen vandien.”

Klopt het dus dat lichamelijke symptomen van een burn-out per persoon kunnen verschillen?
“Dat is correct. Ieder individueel persoon zal verschillend reageren op burn-outgerelateerde
stresssituaties. Opgebouwde stress zal zich telkens anders uiten. Met die symptomen kan iemand
alvast naar de huisarts stappen om zichzelf grondig te laten onderzoeken. Belangrijk om aan te geven
is wel dat burn-out geen lichamelijke aandoening is, maar wel een mentaal gegeven.”
Er bestaan veel misverstanden over het verschil tussen een burn-out en een bore-out. Kun je de
verschillen tussen deze twee fenomenen kort toelichten?

“Een bore-out was lange tijd het nieuwe modewoord, maar dat is het al lang niet meer. In essentie
draait een bore-out rond verveling op het werk. Het gaat dikwijls om mensen wiens competenties
onvoldoende benut worden, gecombineerd met een te lage werkdruk. Of anders gezegd: voor
dergelijke personen ligt er te weinig werk op de plank, en tegelijk boksen ze als het ware onder hun
gewicht bij het uitvoeren van de schaarse taken die alsnog afgewerkt moeten worden.”
“Bij bore-out zien we dus een onderbelasting van werknemers, terwijl we bij een burn-out over
overbelasting spreken. Dat is een wezenlijk verschil tussen beide. Dat betekent trouwens ook dat een
bore-out relatief snel aangepakt kan worden. Dit kan onder andere gebeuren door een verwijdering
van de werkplek of het aanbod van een andere job.”

Zijn de symptomen bij een bore-out dezelfde als bij een burn-out?
“De symptomen zijn niet 100% gelijklopend, al zien we bij een bore-out ook uitputting en cognitieve
symptomen opduiken. Het wetenschappelijk onderzoek hieromtrent is momenteel nog prematuur.
Wat wel opvalt, is dat bore-outsymptomen minder fel en ingrijpend zijn. Dit neemt uiteraard niet
weg dat deze onderschat mogen worden.”
Welke persoonlijkheidsprofielen lopen volgens jou het meeste gevaar om een burn-out op te
lopen?

“In de onderzoeken die ik gedaan heb, komt duidelijk naar voor dat bepaalde mensen gevoeliger zijn
dan andere om een burn-out op te lopen. Ik wil wel meteen nuanceren dat niet enkel die mensen tot
de risicogroep behoren. Want iedere persoon kan ‘opbranden’ van zodra de omstandigheden
ongunstig zijn.”

“Tot de risicogroep behoren zeker mensen die de neiging hebben om hun grenzen te overschrijden,
de zogenaamde “ja-knikkers”. Opvallend hierbij is dat deze mensen perfect beseffen waar hun
grenzen liggen, maar deze toch overschrijden. Daarnaast zijn people pleasing, perfectionisme,
plichtsbewustzijn en (overdreven) loyauteit bepalende factoren.”

“Ironisch genoeg zijn het net deze factoren die als het ware de bouwstenen zijn van de ideale
werknemer, die elke werkgever graag in zijn team heeft. Maar die bouwstenen zijn tegelijk de
mogelijke brandstof om versneld op te branden.”

Welke praktijktips heb je om burn-outs op de werkvloer te voorkomen?
“Volgens mij is er momenteel nog heel wat werk aan de winkel wat preventie betreft. Ik suggereer
om te focussen op drie pistes.”

“Enerzijds zijn er de werkgevers, die ervoor kunnen zorgen dat jobs in balans zijn via een goed
evenwicht tussen energienemers en energievreters in de job. Daarnaast kunnen werkgevers mensen zelf versterken door hun veerkracht te (laten) verhogen. Iedere persoon start individueel met een
bepaald niveau aan veerkracht, maar dit niveau kan getraind en ontwikkeld worden.”

“Een tweede andere factor is de werk-privébalans: voorzie als werkgever alle ruimte voor jouw
werknemers om een goede balans tussen werk en privéleven te ontdekken en uit te werken. Dit
zorgt voor gelukkigere collega’s en houdt ze ook langer aan boord van een onderneming.”

“Als derde element speelt de omgeving op zich een belangrijke rol. In onze huidige samenleving
wordt volgens mij teveel ‘opgekeken’ naar mensen die het razend druk hebben, terwijl ontspanning
en af en toe niets doen synomiem zijn voor luiheid en een gebrek aan initiatief. Ik vind dat er vanuit
de overheid gerust meer beleidsmatoge maatregelen genomen zouden kunnen worden om het
bewustzijn rond werkdruk en bijhorende modewoorden aan te pakken.”

“In de preventiepraktijk zien we jammer genoeg dat er teveel aandacht gaat naar het individuele
niveau, terwijl de job en de werkomgeving onaangetast blijven. De omgevingsfactoren worden dus
onvoldoende bijgestuurd.”

Hoe zie je het verband tussen burn-out en werkgeluk?
“Persoonlijk interpreteer ik werkgeluk als ‘gelukkig zijn in jouw job’. En gelukkig zijn in de job voorziet
een buffer tegen stress en werkdruk, met een goed evenwicht tussen elementen die energie geven
en nemen. Werkgeluk en burn-out zijn dus zeker gerelateerd, wat ook bijvoorbeeld tot uiting komt
via het vertalen van de functietitel ‘preventieadviseur’ naar ‘chief happiness officer’. Die titel heeft
trouwens ook een positieve connotatie met werkgeluk, terwijl de term ‘burn-out’ negatief klinkt (het
‘uitdoven’ van actie en initiatief). Vanuit de positieve psychologie vind ik die modernere aanpak dus
zeker een stap in de goede richting.”

Wat kun je als werkgever doen om een burn-out bij een medewerker aan te pakken?
“Hier kom ik terug op wat ik al meldde bij preventie: een collega na coaching of therapie laten
terugkeren naar het bedrijf, maar ondertussen de werksituatie ongewijzigd laten, is een recept om
die collega opnieuw te laten crashen. Zonder een grondige reshuffle van de werkomgeving kan die
persoon nooit opnieuw gelukkig worden in zijn of haar job. En dergelijke aanpassingen hoeven
helemaal niet drastisch te zijn. Informele contact- of overlegmomenten of iemand geleidelijk laten
terugkeren op de werkvloer, zijn voorbeelden die anno 2020 soms onvoldoende doordacht
aangepakt worden.

“Een goed anti-burn-outbeleid in een onderneming of organisatie moet dus niet enkel preventief,
maar ook curatief zijn. Belangrijk is ook om als werkgever te beseffen dat je deze situatie mee kan
ondersteunen, ook al heb je geen impact op de privé-situatie van een medewerker. De toepassing
van glijdende werkuren, occassioneel telewerk of andere flexibele arbeidsvormen vormen hier zeker
interessante pistes.”

Hoe scoort België internationaal op het vlak van burn-outfrequentie?
“Uit eigen wetenschappelijk onderzoek aan de KULeuven weten we dat in België 1 op 6 werknemers
(17% dus) oranje of rood scoort op de burnoutmeter. We ontwikkelden een knipperlichtmodel, met
groen als ‘gezonde’ kleur, oranje als risicokleur en rood als stoplicht (met een heel hoog risico op
burn-out en hoogst waarschijnlijk al opgebrand). 17% ligt hoger dan vorige onderzoeksresultaten, al
kan dit ook te wijten zijn aan een andere manier van meten. Het is dus iets te voorbarig om hier
conclusies uit te trekken.”

Je ontwikkelde ook een nieuwe vragenlijst om burn-out te meten bij werknemers. Kun je hierover iets meer vertellen?
“Graag. Samen met enkele collega’s ontwikkelde ik deze vragenlijst tijdens mijn doctoraatsperiode
als een soort assessmenttool. Deze tool werd in maart 2019 gelanceerd en heeft als verdienste dat je
– via het invullen van een vragenlijst – een knipperlicht kan detecteren wordt op basis van berekende
scores. Deze vragenlijst is zeer toegankelijk opgesteld, in mensentaal en praktijkgericht.”
“Je kan deze vragenlijst (de “Burnout Assessment Tool’ of BAT) gratis downloaden via
http://burnoutassessmenttool.be. Ik moedig alle werkgevers en werknemers om deze tool te
gebruiken, zowel individueel als op organisatieniveau.”

Heb je nog een afsluitende boodschap bij dit onderwerp?
“Als afsluitende boodschap pleit ik ervoor om goed voor jezelf te zorgen, fysiek én mentaal. Trek ook
tijdig aan de alarmbel als jouw knipperlicht op oranje springt. Het is immers veel makkelijker en
nuttiger om acties bij te sturen als het nog kan, dan om kleinere acties te ondernemen in de rode
fase.”

“Werkgevers wil ik aanraden om het thema burn-out bespreekbaar te maken op de werkvloer, en dit
niet langer als een taboe te beschouwen. En wees er zeker niet trots op dat collega’s opbranden in
jouw onderneming. Want ‘opbranden’ heeft helemaal niets te maken met hard werken, maar wel
met overbelasting.”

Hartelijk dank voor dit interview.
“Met plezier gedaan!”

Beluister de podcast hierbekijk de video of lees de blog.

Bio :  Steffie Desart is preventieadviseur psychosociale aspecten bij Idewe. Ze studeerde in 2015 af als master in de arbeids- en organisatiepsychologie aan de KULeuven en werkte daarna tijdens haar doctoraat aan een onderzoeksproject over burn-out. In dit kader zette ze een onderzoeksproject op rond een nieuwe vragenlijst die burn-out efficiënter meet. Binnen Idewe geeft ze diverse workshops rond dit thema aan werkgevers en werknemers met een leidinggevende positie.

 

Gepubliceerd op 5 maart 2020.

Een klant aan het woord. INNI publishers in gesprek met Hans Goorden (Goorden & Glibert BVBA).

Professionals in mensentaal en correct informeren over kwaliteit, veiligheid en milieu. Daar maken we bij INNI Publishers grondig werk van. En dat onze klanten dit appreciëren, blijkt alvast uit de onderstaande beknopte getuigenis van Hans Goorden, Senior Legal Consultant bij Goorden & Glibert BVBA en al vele jaren trouwe klant.

Welke publicaties van INNI Publishers staan momenteel in uw bibliotheek?

“Ik gebruik momenteel de volgende boeken van jullie: “Kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagementsystemen” en “De norm ISO 45001, Veiligheidsmanagementsystemen” van Jan Dillen en “Actuele uitdagingen voor de veiligheid en de gezondheid op het werk” van Jan Van Peteghem.”

Hoe gebruikt u deze publicaties in uw dagelijkse werkdossiers?

“Deze boeken zijn zeer instructief en bieden een uitstekende vertaling van theorie naar praktijkadvies en -tips. De auteurs slagen erin om complexe regelgeving om te zetten naar informatie die niet te technisch, en hierdoor zeer toegankelijk is. Zelf ben ik bijvoorbeeld zeer actief betrokken bij de advisering over en implementatie van ISO 45001-veiligheidsmanagementsystemen, en het boek van Jan Dillen is hierbij voor mij een onmisbaar werkinstrument geworden.”

Wat zijn andere sterke punten van de boeken?

“Ik vind dat de publicaties van INNI Publishers een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding bieden. Uiteraard zijn ze leerzaam, maar ze zijn ook to-the-point, mooi verzorgd uitgegeven en – toch ook niet onbelangrijk voor professionele publicaties – onberispelijk qua taalgebruik. En last but not least: de boeken zijn ook zeer handig qua formaat, en dus neem ik ze met plezier mee bij mijn klantenbezoeken. Ik kan elke HSE-professional de boeken van INNI Publishers dan ook warm aanbevelen!”

 

Gepubliceerd op 4 maart 2020.

Waarom INNIwise en INNIsure perfect aansluiten bij de praktijk van de preventieadviseur

INNI publishers lanceerde twee nieuwe tools voor de preventieadviseur. INNIwise is een praktische online toolkit, INNIsure biedt als legal compliancy tool complete houvast voor het wetgevend kader van welzijn op het werk. De makers van deze tools vertellen wat de voordelen zijn en waarom INNIwise en INNIsure de efficiëntie van elke preventieadviseur verhogen.

In gesprek met de makers van deze nieuwe praktische tools
Vorig jaar hebben de teams van INNI publishers hard gewerkt aan twee bijzonder innovatieve en praktische tools. Vol trots presenteren we daarom INNIwise en INNIsure. De eerste is een praktische online toolkit waarmee u als preventieadviseur efficiënter werkt, de tweede is een legal compliancy tool die u 100% betrouwbaar vertelt of u in regel bent met de actuele wetgeving. We vroegen aan drie leden van de teams van INNIwise en INNIsure waarom deze tools een nieuwe stap voorwaarts zijn voor de preventieadviseur. Nancy De Braekeleer, Sim Doolaege en Andries De Reyghere vertellen.

 

Nancy De Braekeleer is publishing manager bij INNI publishers. Ze is als eindverantwoordelijke nauw betrokken bij elke fase, van concept tot praktische uitvoering van de tools. We vroegen haar waarom en hoe INNI publishers de praktische digitale toolkit INNIwise heeft ontwikkeld.

Nancy, hoe is INNIwise ontstaan?
“Alles is gestart met een marktonderzoek bij onze abonnees van de papieren uitgaven. Daaruit bleek heel duidelijk de vraag naar informatie in een digitale vorm, maar ook de nood aan zeer praktische informatie. Dat heeft ons doen besluiten om een digitaal platform te ontwikkelen met praktische documenten en toelichtingen, de wetgeving en ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan experten. Het concept van INNIwise is telkens afgetoetst in focusgroepen. Zo hebben we zeer nuttige feedback gekregen en is INNIwise grondig bijgestuurd.”

Wat kwam er in die focusgroepen sterk naar voren?
“De nood aan interactie met andere preventieadviseurs is duidelijk groot. Nu hebben preventieadviseurs vaak het gevoel telkens het warm water te moeten uitvinden. Dit terwijl de collega van een ander bedrijf nuttige tips kan geven, een voorbeelddocument al klaar heeft, een interessant artikel heeft gelezen… Daarom willen we met INNIwise een Community creëren waarin preventieadviseurs aan elkaar vragen kunnen stellen.

Hoe waarborgt INNI publishers de kwaliteit en het up-to-date zijn van de informatie?
“We staan als uitgeverij al jaren garant voor kwaliteitsvolle informatie en volgen dagelijks de actualiteit. Maar we zijn ons bewust dat we ook expertise van buitenaf nodig hebben. Daarom werken we voor INNIwise samen met een team van experten. Zij zullen instaan voor de kwaliteit van de informatie. We focussen daar echt op, kwaliteit in plaats van kwantiteit.”

Waarom zou elke preventieadviseur INNIwise gratis moeten testen?
“Heel eenvoudig: zo ondervind je direct hoe een digitale online toolkit je job eenvoudiger maakt. Je kan snel zoeken in de informatie en documenten downloaden om die in je eigen toepassing te gebruiken. Je komt ook op het spoor van nuttige informatie op basis van de vragen die collega’s hebben gesteld. Vaak zijn dit ook de problemen waarmee je zelf geconfronteerd wordt. Het zijn praktische oplossingen die je niet in de boeken vindt en waar je niet altijd tijd voor hebt om ze te lezen.”
Interesse in een gratis test van INNIwise?

 

Andries De Reyghere is zaakvoerder bij Bits of Love in Brugge. Het team bij Bits of Love bedacht het technische concept voor de digitale toolkit INNIwise en stond voor de uitdaging om de veelheid aan informatie gebruiksvriendelijk én up-to-date aan te bieden. Hoe hij daarin geslaagd is, vertelt Andries hieronder.

Andries, wat was de reden dat INNI publishers dit innovatieve concept liet ontwikkelen?
“Binnen de markt voor het aanbieden van gespecialiseerde informatie zien we al enkele jaren een digitale verschuiving. Mensen willen direct, persoonlijk en op hun manier de informatie bij de hand hebben. Enkel een papieren uitgave volstaat dus niet meer, en daarom is gekozen voor een digitaal product met meer mogelijkheden.”

Waarom sluit deze digitale toolkit beter aan bij de behoeften van preventieadviseurs?
“Preventieadviseurs kunnen veel doelgerichter zoeken en vinden dus efficiënter heel specifieke informatie. Ze kunnen dat overal doen: op kantoor of onderweg, en dat is natuurlijk een groot voordeel in vergelijking met papier. Bovendien wordt de informatie constant geactualiseerd zodat je met de laatste data werkt. Wat INNIwise extra waardevol maakt: experts voegen er permanent nieuwe informatie aan toe dus je wordt als preventieadviseur echt zeer compleet en betrouwbaar geïnformeerd.”

Wat zie je als ontwikkelaar als het grootste voordeel van INNIwise?
“Het grootste voordeel is dat INNIwise hiermee een grote stap zet naar een volledig digitale databank met informatie van hoge kwaliteit. INNIwise is een platform dat volledig klaar is voor de toekomst. De basis ligt er en is makkelijk uit te breiden, slimmer te maken en aan digitale producten te koppelen. Bovendien kan INNI ook gedeeltelijke informatie zonder veel moeite aanbieden in tools van partners. Kortom: INNI is heel flexibel én klaar voor de snel veranderde digitale wereld.”

Waarom zou elke preventieadviseur INNIwise gratis moeten testen?
“INNI publishers is erg betrokken bij de preventieadviseurs. Ze luisteren echt naar hun gebruikers.
Door de tool te testen en feedback te geven, kan INNIwise alleen maar gebruiksvriendelijker worden. En daar wordt elke preventieadviseur uiteindelijk beter van.”

 

Sim Doolaege stond als strategisch consultant mee aan de wieg aan INNIsure, de nieuwe legal compliancy tool van INNI publishers. We peilden bij Sim wat de voordelen zijn voor preventieadviseurs en wat INNIsure zo onmisbaar maakt voor wie steeds in regel wil zijn met de wetgeving rond welzijn op het werk.

Sim, van papier naar digitaal: wat zijn de grote voordelen voor de preventieadviseur van INNIsure?
“INNIsure betekent een ontzorging op 4 niveaus: inhoudelijk, operationeel, economisch en op ergonomisch vlak. Ik licht dat graag even toe.
De inhoud wordt dagelijks bijgewerkt en up-to-date gehouden door deskundigen. Naast de klassieke text-to-text krijg je als preventieadviseur ook verduidelijkingen. Je hebt dus steeds de juiste interpretatie van de tekst.
Operationeel is INNIsure een eenvoudige en praktische applicatie die je een volledig beeld van de wetgeving geeft, en ook enkel de relevante. Door zijn breed raamwerk legt ze de klemtoon op de operationele beheersbaarheid, van compliance status tot verbeteracties.
Economisch betekent INNIsure een budgettaire verlichting. Sommige pakketten op de markt zijn bijzonder duur wat het voor een onderneming lastig maakt om deze kost te dragen. Voor dit pakket is bewust gekozen om de financiële drempel zo laag mogelijk te houden, zonder in te boeten aan de kwaliteit en inhoud.
Ergonomisch is INNIsure één toepassing waarin alles is vervat. Dus gedaan met heen en weer scrollen tussen verschillende bureaubladen of worksheets. Je kunt alles vlot delen zodat ook externe partijen in het systeem toegang hebben en toegewezen acties kunnen beheren. Exports zorgen voor een praktische aanvulling. De updates gebeuren automatisch, dus de gebruiker hoeft zelf geen documentbeheer te doen.

Waarom verwacht je dat preventieadviseurs de online toolkit snel zullen integreren in hun dagelijkse werk?
“Een preventieadviseur moet de organisatie constant op de hoogte houden van de relevante wetgeving. INNIsure werkt praktische barrières weg om eenvoudig het overzicht te bewaren over statussen van conformiteit en de openstaande acties. Vandaag mijdt men dit vaak omwille van omslachtigheid en complexiteit.”

Hoe waarborgt INNI publishers de kwaliteit van de legal compliancy tool?
Op dagelijkse basis werken we de wettelijke teksten bij. Dit gebeurt via de redactie die bestaat uit professionele medewerkers. Daarnaast zorgen ervaren partners voor verduidelijkende informatie. Dit alles wordt ook opgevolgd door experten terzake.

Waarom zou elke preventieadviseur INNIsure gratis moeten testen gedurende 14 dagen?
Laat ik het anders stellen: waarom zou je het eigenlijk niet uitproberen? Een Belgische applicatie, aangepast aan de Belgische noden, ontwikkeld door en met deskundigen en collega’s. Het kan je enkel maar tijd en middelen besparen die je voor andere projecten kan gebruiken.

 

Wil je meer weten?
www.inniwise.be
www.innisure.be

 

Gepubliceerd op 26 februari 2020.

Boekrecensie door Steffie Desart

Er rust een taboe op verbale, mentale en fysieke agressie op de werkvloer. Slachtoffers rapporteren problemen niet altijd maar volgens cijfers van IDEWE krijgt één op de negen werknemers ermee te maken. Het pas verschenen boek Agressiewijs van Ellen Delvaux en Ineke Van den Zegel behandelt preventieve en remediërende oplossingen. Steffie Desart las het boek en deelt interessante inzichten met u.

Deze gids voor agressie op het werk geeft op een heldere wijze het theoretische kader van agressie weer, als praktische handvaten om agressie op de werkvloer te benaderen. Ellen en Ineke geven, vanuit hun gezamenlijke theoretische en praktische ervaring, een gedetailleerd beeld van een concept waar ieder van ons zich iets bij kan voorstellen, maar toch enorm divers en veelzijdig is.

Het boek omvat twee delen. In het eerste deel, het agressiekader, wordt gefocust op wat agressie nu net is, hoe vaak het voorkomt, welke impact het heeft en waarom het belangrijk is om een degelijk agressiebeleid uit te werken. In het tweede deel, de praktische benadering van agressie, wordt een duidelijk en chronologisch beeld geschept van concrete acties die men kan ondernemen voor, tijdens en na de agressie.

Het boek kwam tot stand als een mooie samenwerking tussen twee experten binnen IDEWE. Enerzijds Ellen, die als psychosociaal onderzoeksmedewerker over de nodige theoretische bagage beschikt over het onderwerp en anderzijds Ineke, die als preventieadviseur psychosociale aspecten en verantwoordelijke van de kenniscel agressie binnen IDEWE de theoretische bagage kon aanvullen met praktische inzichten. Deze ideale verhouding is één van de sterktes is doorheen het boek. Het is stevig doorspekt van een uitvoerige theoretische documentatie die consistent wordt aangevuld met praktische tips. Belangrijk is ook dat ze durven om vraagtekens te zetten bij de theorie om zo de belangrijke nuances rond agressie op het werk bloot te leggen. Hierdoor weten de auteurs een eenzijdige weergave van wat de theorie ons leert te vermijden. Hierdoor is het beeld dat Ellen en Ineke schetsen over agressie op het werk duidelijk, en tegelijk ook realistisch.

Het enige waarop ik als lezer wat op mijn honger bleef zitten, is de inleidende casus. Alhoewel deze een heel helder beeld schetst van hoe agressief gedrag verschillende wegen uit kan, wordt het verder niet meer gebruikt doorheen het boek. Het had vooral een praktische verrijking geweest voor de doelgroep als naar casus ook als voorbeeld werd verwezen doorheen de gids zelf.

In tegenstelling tot andere boeken in de wereld van agressie, die vaak focussen op het aanleren van handvaten aan werknemers wanneer zij met agressie geconfronteerd worden, is dit boek duidelijk gericht op zij die er in de werkcontext mee aan de slag moeten. Werkgevers, preventieadviseurs, maar ook bijvoorbeeld vertrouwenspersonen kunnen er hun gading in vinden. Kortom, een aanrader voor iedereen die professioneel met agressie aan de slag wilt gaan.

Bestel uw exemplaar van Agressiewijs.

 

Gepubliceerd op 17 februari 2020.

Expertsessie BURN-OUT – 26 maart 2020

U bent van harte welkom op onze Expertsessie over allicht het belangrijkste en actueelste onderwerp voor welzijn op het werk. Burn-out heeft een versnelde impact op medewerkers en bedrijven. Medisch, geestelijk en financieel.

INNI publishers wil u voeden met nieuwe inzichten en praktische oplossingen.Daarom stellen we een uniek seminarie samen over burn-out, op donderdag 26 maart in de namiddag. De titel geeft de reikwijdte ervan goed aan: Van oorzaken tot oplossingen.
Voor deze Expertsessie hebben we 5 toonaangevende specialisten uitgenodigd. Elke specialist benadert het fenomeen burn-out vanuit haar of zijn expertise. Wat hen verbindt, is dat ze u praktische oplossingen of strategieën aanreiken. Na deze middag kunt u hiermee echt aan de slag.

INNI publishers biedt u de Expertsessie Burn-out kosteloos aan. Registreer u hier en u ontvangt alle informatie over de sessie die plaatsvindt in de kantoren van INNI GROUP in Heule (Kortrijk) op donderdag 26 maart, van 14 tot 18 uur, gevolgd door een receptie.

Burn-out verdient ieders aandacht en betrokkenheid. Wij hopen dat u de gelegenheid aangrijpt om uw eigen aanpak ervan een extra impuls te geven.

 

Gepubliceerd op 7 februari 2020.

See-days 2020: kom kijken én luisteren naar onze primeurs INNIsure en INNIwise!

INNI publishers blijft innoveren en lanceert twee gloednieuwe tools voor wie betrokken is bij welzijn op het werk. Op See-days 2020 – hét event rond preventie, milieu en ergonomie in Flanders Expo Gent – maakt u met beide kennis tijdens een seminar en met demo’s.

INNIsure is de nieuwe legal compliance tool. Voor preventieadviseurs is het de eenvoudigste en veiligste manier om op elk moment volledig in regel te zijn met de wetgeving rond welzijn op het werk. INNIsure maakt het immers mogelijk om uw preventiemaatregelen automatisch te toetsen aan de wetgeving en alle updates ervan! Kortom, met INNIsure hebt u het altijd bij het rechte eind!

Tijdens See-days 2020 zal Sim Doolaege een boeiend seminar verzorgen. De titel: ‘Legal Compliance: de transitie van status naar deugdelijk beheer’. Sim zal met praktische inzichten aantonen dat denkoefeningen rond legal compliance evolueren naar een actiematig model. Het doel is duidelijk: legal compliance is de nieuwe manier om de kwaliteit van preventie en de resultaten naar een hoger niveau te tillen.

We kunnen het seminar van Sim op See-days 2020 – donderdag 6 februari in Flanders Expo Gent, van 13.30 tot 14.30 – van harte aanbevelen.

De tweede innovatie is INNIwise, de nieuwe praktische digitale toolkit voor preventieadviseurs. Met deze toolkit beschikt u over gebruiksvriendelijke modelformulieren, checklists, stappenplannen, schema’s en instructiekaarten. Bovendien kunt u online vragen stellen aan experts en deelt u in de loop van het voorjaar via INNIwise uw ervaringen met andere preventieadviseurs.

We nodigen u van harte uit om tijdens See-days 2020 een demo van INNIwise te komen bekijken. Zo merkt u meteen hoe u met INNIwise sneller stappen zet voor uw preventiebeleid. De demo’s zijn doorlopend, dus kom zeker even langs op de stand van INNI publishers.

Meer informatie vindt u op www.see-days.be.

 

Gepubliceerd op 23 januari 2020.

Uitnodiging. Vertel ons welke preventietools en informatie uw werk efficiënter én aangenamer kunnen maken.

Uw praktijk is onze beste leermeester. INNI publishers verzorgt informatieve uitgaven en praktische tools die úw preventiebeleid en úw specifieke situatie als uitgangspunt hebben. Geen pure theorie dus over de wetgeving maar een praktische vertaling ervan, met de kwaliteitsgarantie van INNI publishers.

Daarom willen we graag van u als preventieadviseur horen: welke informatie of welke tools hebt u nodig? Hoe kunnen we het aanbod van INNI publishers voor u verrijken? We horen graag wat uw wishlist is.

Kom naar een focusgroep/brainstormsessie voor preventieadviseurs in uw regio.

Elke maand nodigen we preventieadviseurs uit voor een sessie. De resultaten van deze focusgroepen en de brainstorms zijn heel concreet. De nieuwe praktische online toolkit INNIwise is er het recentste bewijs van! Bovendien is het voor u heel interessant om tijdens zo’n sessie ervaringen uit te wisselen met andere preventieadviseurs.

Focusgroepen – Praktisch

• U kunt me een mail sturen om uw interesse te laten weten: sandra.rens@innigroup.com
• U krijgt een Doodle-uitnodiging zodat we snel een geschikt moment voor alle deelnemers in uw regio vinden
• De sessies kunnen ‘s ochtends, ‘s middags of ‘s avonds gebeuren. Geef dus zeker uw voorkeur aan in de Doodle.
• Uiteraard verwelkomen we u met een ontbijt, lunch of hapje en drankje.

Hebt u nog vragen over de focusgroepen/brainstormsessies voor preventieadviseurs? Stuur een mail naar sandra.rens@innigroup.com.

 

Gepubliceerd op 23 januari 2020.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten