Gebruik bovenstaande code op 27 november en ontvang €15 korting op uw bestelling van minstens €50!

Reeks preventie & welzijn op het werk

De vastbladige boekenreeks ‘preventie & welzijn op het werk’ gaat in op recente thema’s, problematieken en ontwikkelingen in het brede domein van de wetgeving rond veiligheid op het werk, arbeidsbescherming en preventie. De uitgaven binnen deze reeks richten zich tot al wie in de praktijk met deze regelgevingen te maken heeft.

Met een abonnement op de reeks ontvangt u alle uitgaven die binnen de reeks verschijnen met een korting van 20 %. Voor meer informatie over abonnementen kunt u contact opnemen via info@innipublishers.com.

Extra informatie

Arbeidsongevallen : een werkbare benadering.
Wat na een arbeidsongeval? In deze praktische uitgave vindt u alle verplichtingen op een rijtje. De aspecten preventie en opvolging van ongevallen in een organisatie komen aan bod. Ook een analyse van de rechtspraak komt aan bod.

 

Een Preventief Alcohol- En Drugsbeleid Beschouwd Vanuit Een Welzijnsperspectief.
Dit boek is bedoeld om u wegwijs te maken in de CAO en u een kader aan te reiken waarbinnen u het beleid moet uitwerken. Het beoogt duidelijkheid te scheppen rond de gestelde verplichtingen en de rol van de betrokken actoren, zodat deze op elk ogenblik precies weten wat hun taak is. U vindt er de bouwstenen van een stabiel en solide beleid.

 

Preventie van psychosociale risico’s op het werk.
Psychosociale risico’s op het werk – zoals stress, burn-out, pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag – kan de arbeidsorganisatie van uw onderneming of instelling ernstig in het gedrang brengen. Als werkgever moet u preventieacties ontwikkelen voor alle arbeidsomstandigheden die hiertoe aanleiding kunnen geven.

 

De burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de preventieadviseur.
Deze uitgave gaat over de aansprakelijkheid van de preventieadviseur en van de veiligheids- en gezondheidscoördinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. De burgerlijke aansprakelijkheid heeft te maken met het vergoeden van schade door de veroorzaker ervan. Deze burgerlijke schade, waarvan de kosten bij een arbeidsongeval zeer hoog kunnen oplopen, is verzekerbaar. De strafrechtelijke aansprakelijkheid daarentegen heeft te maken met het naleven van de wettelijke bepalingen. De niet-naleving ervan vormt een strafrechtelijke inbreuk van een natuurlijk persoon en is niet verzekerbaar.
De aansprakelijkheidsprincipes worden toegelicht aan de hand van verschillende cases.

 

Zin of onzin van de risicobeoordeling bij de welzijnswetgeving?
Elke preventieadviseur, zowel de interne als de externe, wordt geconfronteerd met de opmaak van risicobeoordelingen. Over de opmaak van deze risicobeoordeling is weinig informatie beschikbaar. Ook de wetgever zelf legt geen enkele methode op. Hierdoor bestaat veel verwarring over de elementen waaruit deze risicobeoordeling moet bestaan, over de manier waarop die in de onderneming moet worden aangepakt en over de gebruikte terminologie. Deze uitgave wil (toekomstige) preventieadviseurs behulpzaam zijn bij de opmaak van de risicobeoordeling in de onderneming.

 

(On)veilig gedrag observeren.
Zorgsystemen, technische veiligheid, risicoanalyse en –evaluatie zijn op zich niet voldoende om tot een veilige onderneming te komen: het systeem moet in de praktijk geïmplementeerd worden, op alle niveaus. Gedrag is hierbij belangrijk: door veilig gedrag wordt een veiligheidszorgsysteem uitgewerkt en vice versa.

 

De norm ISO 14001. Milieu management systemen.
De nieuwe norm ISO 14001:2015 is een internationale standaard voor milieumanagement van een organisatie. Met een milieuzorgsysteem volgens deze norm kunnen bedrijven hun milieurisico’s beheersen. In deze uitgave analyseert Jan Dillen, op een wetenschappelijk onderbouwde manier, de norm ISO 14001 en het denken over milieu en milieumanagementsystemen.

 

De norm ISO 9001. Kwaliteits management systemen.
De nieuwe norm ISO 9001:2015 is de internationale standaard voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Zowel van productiebedrijven als van dienstverleningsbedrijven, overheidsbedrijven, zorginstellingen, … wordt meer en meer verlangd dat ze presteren volgens een kwaliteitsmanagementsysteem.

 

De norm ISO 45001. Veiligheids management systemen.
De norm ISO 45001 bevat eisen voor een managementsysteem waarmee een organisatie haar risico’s op het vlak van welzijn en veiligheid kan beheersen. Zowel productiebedrijven als dienstverleningsbedrijven, overheidsbedrijven, zorginstellingen, … hebben erg veel belang bij een efficiënt veiligheidsmanagement. Medewerkers in dergelijke organisaties zijn vertrouwd met veiligheidsaspecten zoals incidentenonderzoek, machineveiligheid, toxische stoffen, psychosociale belasting, enz.

 

Kwaliteit, veiligheid en milieu als geïntegreerde managementsystemen.
In deze uitgave worden de managementsysteemnormen ISO 9001:2015 (kwaliteit), ISO 14001:2015 (milieu) en ISO 45001 (veiligheid) besproken. Deze nieuwe internationale standaarden gaan uit van een nieuwe aanpak en hebben een nieuwe structuur, die een integratie tussen de drie managementsystemen vergemakkelijkt.

 

Kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagementsystemen.
Het landschap op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu is permanent in verandering. Nieuwe kwaliteitsmethoden, nieuwe veiligheids- en gezondheidsrisico’s, nieuwe milieueffecten, nieuwe normen, nieuwe klanteneisen, nieuwe machines, nieuwe risico’s of nieuwe productiemethoden, maken het voor de kwaliteits-, veiligheids- en milieucoördinator (de veiligheidscoördinator is in België de Preventieadviseur) uitdagend om deze veranderingen op te volgen en te implementeren in de organisatie.

 

Praktische handleiding VCA 2017/6.0.
De praktische handleiding bevat algemene informatie over de VCA, o.a. ontstaan en verloop, VCA en wetgeving, VCA-implementatie in het bedrijf, … Verder worden in het belangrijkste onderdeel alle VCA-vragen behandeld, met per vraag een toelichting en verduidelijkingen over het hoe en het waarom van de vraag en de minimumeisen. De auteur geeft ook tips en aandachtspunten bij verschillende vragen.

 

Agressiewijs. Gids voor agressie op het werk.
Dit boek is een tweeledige agressiewijzer geworden. Het start met een casus als opwarmer. In een eerste deel wordt vooral het kader van agressie geschetst. Het tweede deel van dit boek geeft vervolgens vooral praktische handvaten over hoe organisaties agressie kunnen benaderen. Hierin worden verschillende niveaus aangehaald, gaande van dat van het individu, over dat van het team en de leidinggevende naar het niveau van de organisatie in haar geheel.

 

Veranderen van de veiligheidscultuur. 
Veiligheidscultuur is heden niet meer weg te denken en wordt almaar belangrijker. Zowel voor organisaties zelf (= interne motivatie) als door externe druk van opdrachtgevers of wetgever (= externe motivatie) krijgt veiligheidscultuur meer een meer aandacht. Deze evolutie is normaal en evolueert van technische veiligheid, naar managementsysteem om te komen tot veiligheidscultuur. De zorg rond veiligheidscultuur zal niet meer afnemen in de toekomst, integendeel.

Anderen bekeken ook

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van de laatste nieuwe boeken en promoties