Meer afbeeldingen

Reeks lokale regelgeving in Vlaanderen

verschillende auteurs

Beschikbaarheid: In voorraad

Productnaam Prijs Aantal
Mijn stad mijn onderneming: juridische tips voor een vernieuwd city management
€ 31,00
Het decreet betreffende de brownfieldconvenanten. Een nieuwe gereedschapskist voor de herontwikkeling van verwaarloosde of onderbenutte terreinen
€ 34,00
De gemeentelijke volksraadpleging in Vlaanderen
€ 39,00
Het Vlaamse Decreet Grond en Pandenbeleid. Coördinatie 2012: tekst en toelichting
€ 63,00
Beleids en beheerscyclus voor mandatarissen
€ 28,00
OCMW van A tot Z (van armentafel tot zorgbedrijf)
€ 29,00
Beleidsevaluatie door lokale besturen in BBC
€ 27,50
Gemeenten en steden, OCMW's en hun samenwerkingsverbanden. Bijzondere btw-vraagstukken
€ 29,00
BTW-eetjes voor vzw's en openbare besturen
€ 35,00
Economische activiteiten van openbare besturen, 4de uitgave
€ 45,00

De boekenreeks lokale regelgeving in Vlaanderen gaat in op recente thema's, problematieken en ontwikkelingen in het brede domein van de regelgeving van belang voor lokale besturen.


Met een abonnement op de reeks ontvangt u alle uitgaven die binnen de reeks verschijnen met een korting van 20 %. Voor meer informatie over abonnementen kunt u contact opnemen met info@innipublishers.com.

shop

Details

Nr. 1: Mijn stad mijn onderneming. Juridische tips voor een vernieuwd city management
Hoe kunt u uw gemeente juridisch optimaal laten functioneren? Bent u beleidsverantwoordelijke, gemeente- of OCMW-raadslid, ontwikkelaar of investeerder, dan staat u in voor het managen van recente nieuwe organisatievormen, publiek-private samenwerking, aanbestedingen, belastingen en BTW, personeel en sociale zaken, ICT-management, patrimoniumbeheer (ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, openbare werken, parkingbeleid), onderwijs, jeugd, cultuur, sport, groenvoorziening, afval-, water-, bodem- en brownfieldbeleid, financiën, fiscale optimalisaties, rust- en verzorgingstehuizen, ... Zoals ondernemingen vaak het juridische instrument hanteren voor een verdere optimalisering van hun kosten- en opbrengstenstructuren, zo kunt ook u ondersteunende diensten uitbesteden, bijstromen "vermarkten", personeelsplannen opmaken en optieplannen uitwerken om op optimale wijze de beschikbare middelen aan te wenden.

Nr. 2: Het decreet betreffende de brownfieldconvenanten. Een nieuwe gereedschapskist voor de herontwikkeling van verwaarloosde of onderbenutte terreinen
"Brownfields" zijn terreinen die in het verleden gebruikt werden voor industriële of commerciële doeleinden, maar die er op dit ogenblik - en vaak al sinds lange tijd - verlaten bijliggen. Vooral het feit dat vele van deze terreinen kampen met een probleem van bodemverontreiniging, lijkt projectontwikkelaars en investeerders af te schrikken, ook al is er een potentieel voor herontwikkeling aanwezig. De Vlaamse decreetgever heeft met het "Brownfielddecreet" van 30 maart 2007 een facilitair kader ontwikkeld (op administratief, juridisch en financieel vlak) om de herontwikkeling van Brownfields economisch relevant en aantrekkelijk voor ontwikkelaars en investeerders te maken. Op die manier hoopt de overheid de huidige druk op de "greenfields" (onbezoedelde terreinen) weg te nemen of te milderen. Het facilitair kader kan worden benut in de schoot van "Brownfieldconvenanten", gesloten tussen de Vlaamse overheid, regionale en lokale besturen en private partners. Het is van het grootste belang dat alle betrokken administraties, instanties en personen daarbij klare en duidelijke werkafspraken maken, zodanig dat bij de aanvang van een Brownfieldproject meteen duidelijkheid wordt gegeven over bepaalde temporele en procedurele vereisten en verwachtingen. Dit boek is voor alle bij Brownfieldconvenanten betrokken Vlaamse, provinciale en gemeentelijke besturen, ontwikkelaars en investeerders een praktische gids.

Nr. 3: De gemeentelijke volksraadpleging in Vlaanderen
Een praktische handleiding voor de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging in het Vlaamse Gewest. Het boek "De gemeentelijke volksraadpleging in Vlaanderen" is geen allesomvattende administratieve commentaar. Het beoogt een korte, praktische handleiding te zijn voor de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging in het Vlaamse Gewest. In de bijlagen van dit boek zijn een reeks niet bindende modellen opgenomen die inspirerend kunnen zijn voor zowel de initiatiefnemers als de gemeentebesturen die moeten instaan voor de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging. Om alle opzoekingen te vergemakkelijken bevat deze uitgave een uitgebreide alfabetische index.

Nr. 4: Economische activiteiten van openbare besturen en hun btw-regime, 3e editie
Openbare besturen treden meer en meer in concurrentie met privéondernemingen. Zij verrichten immers in toenemende mate economische activiteiten.
Hierdoor kunnen ze de hoedanigheid van btw-belastingplichtige krijgen.Of er ook effectief btw dient betaald te worden hangt af van het al dan niet bestaan van vrijstellingen.
Centraal in het boek staat de zoektocht van openbare besturen om de btw te kunnen recupereren. De btw-materie inzake het btw-statuut van openbare besturen is een zeer rechtsonzekere en evoluerende materie. Het boek omvat de nieuwe factureringsregels in B2G-context en omvat een analyse van de nieuwe circulaire die vanaf 1 juli 2016 van toepassing is op de openbare besturen.

Nr. 5: Het Vlaamse decreet grond-en pandenbeleid. Coördinatie 2012: tekst en toelichting
Het Vlaamse Decreet Grond- en Pandenbeleid viert zijn derde verjaardag en werd inmiddels driemaal gewijzigd. Vooral het recente wijzigingsdecreet van 23 december 2011 (B.S. 27-1-2012) omvat fundamentele bijstellingen van zowat alle onderdelen van het decreet. De nieuwe editie van dit boek is dan ook een must. Gronden en panden zijn – afhankelijk van de bestemming – schaarse goederen waarmee geld te verdienen valt. Op de vastgoedmarkt worden ze gekocht, geëxploiteerd en verkocht. Tegelijk is het gebruik van gronden en panden van groot belang voor de overheid, om publieke doelen te realiseren. Grond- en pandenbeleid kan worden omschreven als een doelgerichte aansturing, door de overheid, van aspecten van de markt van onroerende goederen. Overheden doen dit voortdurend, alleen al bij het maken van ruimtelijkeordeningsplannen en het verlenen van stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen. Het decreet is dan ook nauw verbonden met ruimtelijke ordening, stedenbouw, sociale huisvesting en economische ontwikkeling. De toenemende ruimtebehoefte voor wonen, werken, infrastructuur, recreatie, water en natuur noopt tot een ruimtelijke belangenafweging: gemeenten moeten voortdurend kiezen tussen actieve tussenkomst op de vastgoedmarkt of aansturen via plannen, vergunningen en afspraken. Deze nieuwe artikelsgewijze toelichting vormt een werkinstrument voor al wie met gronden, huizen en panden te maken heeft.

Nr. 6: Beleids- en beheerscyclus voor mandatarissen
Mandatarissen staan voor een grote uitdaging. Door de invoering van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) moeten alle lokale besturen van Vlaanderen sedert 1 januari 2014 de algemene boekhouding gebruiken.
Dit instrument moet de besturen toelaten om de financiële toestand beter op te volgen, een overzicht te krijgen en te sturen op de hoofdlijnen. Want de overheid zal met minder middelen ter beschikking gegronde keuzes moeten maken.
Maar hoe werk je als mandataris met de BBC? "BBC voor mandatarissen" gaat overzichtelijk in op de algemene boekhouding. De basisbeginselen worden op heldere wijze uitgelegd en begeleid door praktijkvoorbeelden. Ook de Europese wetgeving en de principes van ESR95, COFOG en IPSAS komen aan bod. Aandacht gaat verder naar het New Public Management en het Vlaamse Beter Besturen Beleid als organisatiemodel voor de administratie.
Ook het opstellen van het meerjarenplan en de jaarlijkse budgetten wordt toegelicht. In de BBC gebeurt dit namelijk aan de hand van doelstellingen en niet langer op basis van louter cijfermateriaal. Naast de beleidsdocumenten als basis voor de rapportering, komen de wettelijk verplichte documenten, de toelichtingen en de omgevingsanalyse aan bod.
Tot slot behandelt het boek ook de samenwerking tussen de politici en de ambtenaren. Het managementteam werd een belangrijke speler die beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werkt. Dit team zal ook instaan voor het geven van wettelijk verplichte adviezen. Het budgethouderschap wordt bekeken en er wordt stilgestaan bij het opvolgen en het evalueren van het beleid met het oog op het cyclische aspect van de BBC.

Nr. 7: Beleidsevaluatie door lokale besturen in BBC
Beleidsevaluatie op zich is geen spectaculair gegeven, maar binnen BBC is het een wettelijke verplichting.
Het volstaat niet langer om enkel cijfermatige gegevens te analyseren, maar er moet bij de opmaak van de jaarrekening ook worden stil gestaan bij de maatregelen die een lokaal bestuur heeft genomen en bij de interne en externe gevolgen en effecten van deze maatregelen.
In dit werk komen volgende aspecten aan bod:
• wanneer en waarom evalueren
• de beleidscyclus
• hoe komt beleid tot stand?
• motieven om het beleid te evalueren
• wat is beleidsevaluatie?
• wat is beleid?

Vanuit de theoretische visie wordt de stap gezet naar de praktijk en de toepassing van evaluatie in de dagelijkse werking van de besturen met onder meer volgende items:
• opvolgen versus evalueren
• leren door evalueren
• SMART gericht formuleren
• kengetallen en stuurgetallen
• indicatoren
• over welke evaluatie instrumenten beschikken we?
• evalueren en definiëring van de strategische doelen en de na te streven effecten

Nr. 8: OCMW van A tot Z (van armentafel tot zorgbedrijf)

De Vlaamse Regering wil met de integratie van het OCMW in de gemeente een sterker geïntegreerd sociaal beleid voor de inwoners van de gemeente realiseren. Zij stelt daarbij een bestuurlijke organisatie voorop waarbij het sociaal beleid binnen de gemeente maximaal geïntegreerd en drempelverlagend is, gevoerd wordt door de democratisch verkozen gemeenteraad en nog efficiënter kan verlopen.

Daarmee wordt het einde van het OCMW, zoals we het sedert 1976 kennen, aangekondigd.

In dit boek bekijkt Guy Van Goethem in het eerste deel de ontstaansgeschiedenis van het OCMW vanuit historisch oogpunt. Dit deel heeft als titel “Van liefdadigheid naar recht op bijstand”. Het tweede deel “Wettelijk afdwingbare rechten” behandelt de werking van het OCMW zoals die vandaag is, en in het derde deel “Rechten en plichten” werpt de auteur een blik op de toekomst en staat hij stil bij de opportuniteiten en valkuilen waarmee de actuele hervorming geconfronteerd zal worden.

Nr. 9: Gemeenten en steden, OCMW's en hun samenwerkingsverbanden. Bijzondere btw-vraagstukken

Gemeenten en steden, OCMW’s en andere openbare besturen worden meer en meer in de btw-sfeer betrokken. Hierdoor dienen ze rekening te houden met het vervullen van bepaalde btw-verplichtingen.

Wanneer is een openbaar bestuur btw-belastingplichtig en moet er btw gerekend worden? Wanneer is er sprake van concurrentieverstoring met bedrijven? Wat is het btw-statuut van een hulpverleningszone? Moet de brandweer(zone) btw aanrekenen over de vergoeding van het weghalen van wespennesten? Wat is het btw-statuut van de lokale dienstencentra? Is een OCMW-vereniging een btw-belastingplichtige? Moet er btw betaald worden als het gemeentepersoneel bepaalde werken (in onroerende staat) verricht?

In dit boek bespreken we een aantal topics die relevant zijn voor de openbare besturen en hun samenwerkingsvormen. Er gaat ook een bijzondere aandacht naar de kostendelende vereniging die voor openbare besturen een optimalisatiemogelijkheid vormt.

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur verschillende auteurs
pagina's Nee
ISBN Nee
Publicatiejaar Nee
Over de auteur Nee
Quotes Nee

Beschrijving

Details

Nr. 1: Mijn stad mijn onderneming. Juridische tips voor een vernieuwd city management
Hoe kunt u uw gemeente juridisch optimaal laten functioneren? Bent u beleidsverantwoordelijke, gemeente- of OCMW-raadslid, ontwikkelaar of investeerder, dan staat u in voor het managen van recente nieuwe organisatievormen, publiek-private samenwerking, aanbestedingen, belastingen en BTW, personeel en sociale zaken, ICT-management, patrimoniumbeheer (ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, openbare werken, parkingbeleid), onderwijs, jeugd, cultuur, sport, groenvoorziening, afval-, water-, bodem- en brownfieldbeleid, financiën, fiscale optimalisaties, rust- en verzorgingstehuizen, ... Zoals ondernemingen vaak het juridische instrument hanteren voor een verdere optimalisering van hun kosten- en opbrengstenstructuren, zo kunt ook u ondersteunende diensten uitbesteden, bijstromen "vermarkten", personeelsplannen opmaken en optieplannen uitwerken om op optimale wijze de beschikbare middelen aan te wenden.

Nr. 2: Het decreet betreffende de brownfieldconvenanten. Een nieuwe gereedschapskist voor de herontwikkeling van verwaarloosde of onderbenutte terreinen
"Brownfields" zijn terreinen die in het verleden gebruikt werden voor industriële of commerciële doeleinden, maar die er op dit ogenblik - en vaak al sinds lange tijd - verlaten bijliggen. Vooral het feit dat vele van deze terreinen kampen met een probleem van bodemverontreiniging, lijkt projectontwikkelaars en investeerders af te schrikken, ook al is er een potentieel voor herontwikkeling aanwezig. De Vlaamse decreetgever heeft met het "Brownfielddecreet" van 30 maart 2007 een facilitair kader ontwikkeld (op administratief, juridisch en financieel vlak) om de herontwikkeling van Brownfields economisch relevant en aantrekkelijk voor ontwikkelaars en investeerders te maken. Op die manier hoopt de overheid de huidige druk op de "greenfields" (onbezoedelde terreinen) weg te nemen of te milderen. Het facilitair kader kan worden benut in de schoot van "Brownfieldconvenanten", gesloten tussen de Vlaamse overheid, regionale en lokale besturen en private partners. Het is van het grootste belang dat alle betrokken administraties, instanties en personen daarbij klare en duidelijke werkafspraken maken, zodanig dat bij de aanvang van een Brownfieldproject meteen duidelijkheid wordt gegeven over bepaalde temporele en procedurele vereisten en verwachtingen. Dit boek is voor alle bij Brownfieldconvenanten betrokken Vlaamse, provinciale en gemeentelijke besturen, ontwikkelaars en investeerders een praktische gids.

Nr. 3: De gemeentelijke volksraadpleging in Vlaanderen
Een praktische handleiding voor de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging in het Vlaamse Gewest. Het boek "De gemeentelijke volksraadpleging in Vlaanderen" is geen allesomvattende administratieve commentaar. Het beoogt een korte, praktische handleiding te zijn voor de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging in het Vlaamse Gewest. In de bijlagen van dit boek zijn een reeks niet bindende modellen opgenomen die inspirerend kunnen zijn voor zowel de initiatiefnemers als de gemeentebesturen die moeten instaan voor de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging. Om alle opzoekingen te vergemakkelijken bevat deze uitgave een uitgebreide alfabetische index.

Nr. 4: Economische activiteiten van openbare besturen en hun btw-regime, 3e editie
Openbare besturen treden meer en meer in concurrentie met privéondernemingen. Zij verrichten immers in toenemende mate economische activiteiten.
Hierdoor kunnen ze de hoedanigheid van btw-belastingplichtige krijgen.Of er ook effectief btw dient betaald te worden hangt af van het al dan niet bestaan van vrijstellingen.
Centraal in het boek staat de zoektocht van openbare besturen om de btw te kunnen recupereren. De btw-materie inzake het btw-statuut van openbare besturen is een zeer rechtsonzekere en evoluerende materie. Het boek omvat de nieuwe factureringsregels in B2G-context en omvat een analyse van de nieuwe circulaire die vanaf 1 juli 2016 van toepassing is op de openbare besturen.

Nr. 5: Het Vlaamse decreet grond-en pandenbeleid. Coördinatie 2012: tekst en toelichting
Het Vlaamse Decreet Grond- en Pandenbeleid viert zijn derde verjaardag en werd inmiddels driemaal gewijzigd. Vooral het recente wijzigingsdecreet van 23 december 2011 (B.S. 27-1-2012) omvat fundamentele bijstellingen van zowat alle onderdelen van het decreet. De nieuwe editie van dit boek is dan ook een must. Gronden en panden zijn – afhankelijk van de bestemming – schaarse goederen waarmee geld te verdienen valt. Op de vastgoedmarkt worden ze gekocht, geëxploiteerd en verkocht. Tegelijk is het gebruik van gronden en panden van groot belang voor de overheid, om publieke doelen te realiseren. Grond- en pandenbeleid kan worden omschreven als een doelgerichte aansturing, door de overheid, van aspecten van de markt van onroerende goederen. Overheden doen dit voortdurend, alleen al bij het maken van ruimtelijkeordeningsplannen en het verlenen van stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen. Het decreet is dan ook nauw verbonden met ruimtelijke ordening, stedenbouw, sociale huisvesting en economische ontwikkeling. De toenemende ruimtebehoefte voor wonen, werken, infrastructuur, recreatie, water en natuur noopt tot een ruimtelijke belangenafweging: gemeenten moeten voortdurend kiezen tussen actieve tussenkomst op de vastgoedmarkt of aansturen via plannen, vergunningen en afspraken. Deze nieuwe artikelsgewijze toelichting vormt een werkinstrument voor al wie met gronden, huizen en panden te maken heeft.

Nr. 6: Beleids- en beheerscyclus voor mandatarissen
Mandatarissen staan voor een grote uitdaging. Door de invoering van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) moeten alle lokale besturen van Vlaanderen sedert 1 januari 2014 de algemene boekhouding gebruiken.
Dit instrument moet de besturen toelaten om de financiële toestand beter op te volgen, een overzicht te krijgen en te sturen op de hoofdlijnen. Want de overheid zal met minder middelen ter beschikking gegronde keuzes moeten maken.
Maar hoe werk je als mandataris met de BBC? "BBC voor mandatarissen" gaat overzichtelijk in op de algemene boekhouding. De basisbeginselen worden op heldere wijze uitgelegd en begeleid door praktijkvoorbeelden. Ook de Europese wetgeving en de principes van ESR95, COFOG en IPSAS komen aan bod. Aandacht gaat verder naar het New Public Management en het Vlaamse Beter Besturen Beleid als organisatiemodel voor de administratie.
Ook het opstellen van het meerjarenplan en de jaarlijkse budgetten wordt toegelicht. In de BBC gebeurt dit namelijk aan de hand van doelstellingen en niet langer op basis van louter cijfermateriaal. Naast de beleidsdocumenten als basis voor de rapportering, komen de wettelijk verplichte documenten, de toelichtingen en de omgevingsanalyse aan bod.
Tot slot behandelt het boek ook de samenwerking tussen de politici en de ambtenaren. Het managementteam werd een belangrijke speler die beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werkt. Dit team zal ook instaan voor het geven van wettelijk verplichte adviezen. Het budgethouderschap wordt bekeken en er wordt stilgestaan bij het opvolgen en het evalueren van het beleid met het oog op het cyclische aspect van de BBC.

Nr. 7: Beleidsevaluatie door lokale besturen in BBC
Beleidsevaluatie op zich is geen spectaculair gegeven, maar binnen BBC is het een wettelijke verplichting.
Het volstaat niet langer om enkel cijfermatige gegevens te analyseren, maar er moet bij de opmaak van de jaarrekening ook worden stil gestaan bij de maatregelen die een lokaal bestuur heeft genomen en bij de interne en externe gevolgen en effecten van deze maatregelen.
In dit werk komen volgende aspecten aan bod:
• wanneer en waarom evalueren
• de beleidscyclus
• hoe komt beleid tot stand?
• motieven om het beleid te evalueren
• wat is beleidsevaluatie?
• wat is beleid?

Vanuit de theoretische visie wordt de stap gezet naar de praktijk en de toepassing van evaluatie in de dagelijkse werking van de besturen met onder meer volgende items:
• opvolgen versus evalueren
• leren door evalueren
• SMART gericht formuleren
• kengetallen en stuurgetallen
• indicatoren
• over welke evaluatie instrumenten beschikken we?
• evalueren en definiëring van de strategische doelen en de na te streven effecten

Nr. 8: OCMW van A tot Z (van armentafel tot zorgbedrijf)

De Vlaamse Regering wil met de integratie van het OCMW in de gemeente een sterker geïntegreerd sociaal beleid voor de inwoners van de gemeente realiseren. Zij stelt daarbij een bestuurlijke organisatie voorop waarbij het sociaal beleid binnen de gemeente maximaal geïntegreerd en drempelverlagend is, gevoerd wordt door de democratisch verkozen gemeenteraad en nog efficiënter kan verlopen.

Daarmee wordt het einde van het OCMW, zoals we het sedert 1976 kennen, aangekondigd.

In dit boek bekijkt Guy Van Goethem in het eerste deel de ontstaansgeschiedenis van het OCMW vanuit historisch oogpunt. Dit deel heeft als titel “Van liefdadigheid naar recht op bijstand”. Het tweede deel “Wettelijk afdwingbare rechten” behandelt de werking van het OCMW zoals die vandaag is, en in het derde deel “Rechten en plichten” werpt de auteur een blik op de toekomst en staat hij stil bij de opportuniteiten en valkuilen waarmee de actuele hervorming geconfronteerd zal worden.

Nr. 9: Gemeenten en steden, OCMW's en hun samenwerkingsverbanden. Bijzondere btw-vraagstukken

Gemeenten en steden, OCMW’s en andere openbare besturen worden meer en meer in de btw-sfeer betrokken. Hierdoor dienen ze rekening te houden met het vervullen van bepaalde btw-verplichtingen.

Wanneer is een openbaar bestuur btw-belastingplichtig en moet er btw gerekend worden? Wanneer is er sprake van concurrentieverstoring met bedrijven? Wat is het btw-statuut van een hulpverleningszone? Moet de brandweer(zone) btw aanrekenen over de vergoeding van het weghalen van wespennesten? Wat is het btw-statuut van de lokale dienstencentra? Is een OCMW-vereniging een btw-belastingplichtige? Moet er btw betaald worden als het gemeentepersoneel bepaalde werken (in onroerende staat) verricht?

In dit boek bespreken we een aantal topics die relevant zijn voor de openbare besturen en hun samenwerkingsvormen. Er gaat ook een bijzondere aandacht naar de kostendelende vereniging die voor openbare besturen een optimalisatiemogelijkheid vormt.

Extra informatie

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur verschillende auteurs
pagina's Nee
ISBN Nee
Publicatiejaar Nee
Over de auteur Nee
Quotes Nee