Meer afbeeldingen

Reeks recht & onderneming in de praktijk

Verschillende auteurs

Beschikbaarheid: In voorraad

Productnaam Prijs Aantal
De vzw naar Belgisch recht. Een praktische handleiding bij de vzw-wetgeving
€ 54,00
De private stichting in de praktijk. Balans na 5 jaar bestaan
€ 33,00
Antifraudebeleid in de onderneming. De taken en verantwoordelijkheden van bestuur en commissaris
€ 45,00
Bewaring en archivering van ondernemingsdocumenten
€ 35,00

De boekenreeks recht & onderneming in de praktijk gaat in op recente thema's, problematieken en ontwikkelingen in het brede domein van de regelgeving van belang voor ondernemingen en de non-profitsector.


Met een abonnement op de reeks ontvangt u alle uitgaven die binnen de reeks verschijnen met een korting van 20 %. Voor meer informatie over abonnementen kunt u contact opnemen met info@innipublishers.com.

shop

Details

1. Detachering binnen de Europese Unie: La revancha del tango de Europa. Grensoverschrijdende arbeid en vrij verkeer van diensten

In een wereld van toenemende globalisering en internationale expansie gaan werknemers voor een kortere of langere periode in het buitenland werken. Werknemers uit het buitenland worden tijdelijk uitgezonden naar België, of komen hier in dienst van Belgische werkgevers. Hoewel de betrokken partijen proberen om de grensoverschrijdende tewerkstelling zo goed mogelijk te regelen, zijn de gevolgen soms moeilijk te overzien. De arbeidsrelatie komt in aanraking met meerdere (conflicterende) rechtstelsels, waardoor steeds meerdere stelsels op de arbeidsovereenkomst van toepassing kunnen zijn. Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op de regulering van de arbeid, zoals de aard van de werkzaamheden, de intentie van de partijen, het land van tewerkstelling.

2. Inkoop eigen aandelen

Het inkopen van eigen effecten kan een zeer interessante techniek zijn om op een fiscaal vriendelijke manier geld uit uw vennootschap (NV, BVBA of Comm.VA) te halen. Bovendien kan het u beschermen tegen vreemde aandeelhouders, uw aandelenkoers ondersteunen of u indekken tegen de uitoefening van opties door uw personeel. Aan welke voorwaarden moet de verwerving van eigen aandelen voldoen? Hoe moet u zo’n operatie boekhoudkundig verwerken en wat moet u vermelden in uw jaarrekening? Hoe staan de rechtspraak en de fiscus daar vandaag tegenover? Deze praktische uitgave, waarin u ook nuttige modellen van een oproeping tot de algemene vergadering en van de notulen van een algemene vergadering en een raad van bestuur vindt, wijst u de juiste weg.

3. De uitoefening van het beroep van architect in het kader van een vennootschap. Een veelzijdige benadering

Niet alleen natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen kunnen het beroep van architect uitoefenen. Vroeger was de architect persoonlijk aansprakelijk. Nu is het wel mogelijk om het persoonlijk vermogen veilig te stellen. Hoofdstuk 1: juridische benadering van de aansprakelijkheid. Hoofdstuk 2: bespreking van een aantal vennootschapsvormen die de aansprakelijkheid beperken en hun verschillende impact. Hoofdstuk 3: fiscale implicaties bij de oprichting van een vennootschap. Hoofdstuk 4: wettelijk verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid. Hoofdstuk 5: bespreking van de deontologische aspecten van de nieuwe wet. Bijlagen met de voornaamste wetteksten en de aanbeveling van de Nationale Raad van de Orde van Architecten maken het boek compleet.

4. De vzw naar Belgisch recht. Een praktische handleiding bij de vzw-wetgeving

Deze praktische handleiding bij de gewijzigde vzw-wetgeving biedt u een praktisch inzicht in de werking van een vzw, en richt zich zowel tot oprichters, bestuurders en kaderleden van vzw’s, als tot juristen, advocaten, notarissen en de economische beroepen. Alle wetswijzigingen hebben een grondige impact op de werking van de vele tienduizenden grote en kleine vzw’s in ons land. Dit praktische vademecum helpt u om door de bomen het bos nog te ontwaren. U vindt er tevens nuttige modelstatuten en een handige trefwoordenlijst.

5. De private stichting in de praktijk. Balans na 5 jaar bestaan

De private stichting is een juridische structuur die net als een vzw een belangeloos doel nastreeft. Deel 1: rechtsregeling van de private stichting en praktische aspecten (oprichting, statuten, vermogen, …). Deel 2: kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de eerste 318 opgerichte private stichtingen. Deel 3: modelstatuten en de gecoördineerde versie van de wet van 27 juni 1921

6. Bedrijfsmecenaat: iedereen wint! Akten van het colloquium

Het bedrijfsmecenaat – een belangeloze gift van een bedrijf aan een goed doel – biedt talloze voordelen. De bedrijfswereld heeft steeds meer oog voor de maatschappij, en het betrekken van private actoren bij maatschappelijke problemen schenkt beiden een meerwaarde. In de Angelsaksische cultuur en in Frankrijk is dit principe zeer sterk ingeburgerd, maar in België zijn we minder vertrouwd met het bedrijfsmecenaat.

7. Het Europese betalingsbevel geëvalueerd. Invorderen over de grenzen heen

In dit boek worden de grondlijnen van de Europese procedure inzake het betalingsbevel in kaart gebracht. Er wordt in deze editie veel aandacht besteed aan de praktische toepassing van de EBB-Verordening. De auteur voerde een rondvraag uit bij alle Nederlandstalige vredegerechten, rechtbanken van eerste aanleg, rechtbanken van koophandel en arbeidsrechtbanken. De soms verrassende resultaten van deze rondvraag worden in dit boek besproken.

8. Zelfstandige: schijn of werkelijkheid

Schijnzelfstandigheid is een complexe problematiek. De statuutkeuze werknemer / zelfstandige geeft vaak geen duidelijkheid over de werkelijke aard van de arbeidsrelaties. Door de hoge sociale lasten en fiscale druk op arbeid, worden vaak uitwegen gezocht. In dit boek vindt u een deskundig overzicht van het probleem, de voorgestelde oplossingen, de ingevoerde criteria, het systeem van de sociale ruling en de gevolgen van een herkwalificatie.

9. Praktijkgids milieuvergunning

Bij het opmaken van een aanvraagdossier voor een milieuvergunning, is het vooral belangrijk dat u weet waaróm de overheid bepaalde informatie vraagt en hoe hier dan mee omgegaan wordt. De milieuwetgeving is een enorm uitgebreide bundeling van allerlei regeltjes en beperkingen, maar mits een afdoende motivatie zult u vaststellen dat er zeker afwijkingen mogelijk zijn, die de werkbaarheid en productiviteit van uw bedrijf gevoelig zullen bevorderen.

10. Het bestuur van een BVBA

Duidelijke informatie, eenvoudig en ter zake, over de vennootschapsrechtelijke, sociale en fiscale aspecten van het bestuur van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), op maat van zaakvoerders en van elkeen die rechtstreeks met hen in contact komt. Tal van bevoegdheden en verplichtingen worden toegelicht. U weet meteen wat kan en wat niet kan.

11. BTW-toepassingen bij internationale handelingen door KMO's

Dit handboek geeft op een gestructureerde wijze een overzicht van de nieuwe factureringsregels in een nationale maar ook en vooral in een internationale context. De centrale vraag is steeds: hoe dient een bepaalde handeling gefactureerd te worden in functie van de aard van de partijen, de soort dienst, de beweging van de goederen en de vestiging van de partijen?

12. De gedwongen verkoop of aankoop van aandelen

Waar de conflicten tussen vennoten dergelijke proporties aannemen dat zij de werking van de vennootschap verlammen, werd een oplossing aangeboden in de zogenaamde geschillenregeling. Op die basis kunnen, in geval van structurele geschillen tussen de vennoten, één of meerdere van hen het initiatief nemen om ofwel zelf uit te treden ofwel een andere vennoot uit te sluiten. Dit boek zet kort de oorzaken van conflicten in vennootschappen uiteen, waarna het stilstaat bij de belangrijkste aspecten van de geschillenregeling. De geschillenregeling wordt omschreven en aan de hand van de meest relevante rechtspraak en rechtsleer worden de gemeenschappelijke kenmerken van de uitsluiting en de uittreding uiteengezet, alsook de basisvoorwaarden en procedure van uitsluiting en uittreding. De "squeeze out" en de "sell-out" zijn middelen om zich te ontdoen van "kleine" aandeelhouders.

13. De managementvennootschap

Dit boek belicht twee belangrijke aspecten van de managementvennootschap, namelijk het fiscale aspect en het sociaalrechterlijke aspect. In het eerste deel, geschreven door Marc Gielis, wordt een aantal fiscale zaken bekeken, die ter sprake komen bij wie aan de oprichting van een managementvennootschap denkt of dit overweegt te doen. Het sociaalrechterlijke luik wordt toegelicht door Hans Arnold, want vaak wordt ook geopteerd voor de oprichting van een managementvennootschap omwille van sociaalrechterlijke motieven.

14. Misbruik van vennootschapsgoederen

Wanneer maakt men zich nu juist schuldig aan ‘misbruik van een vennootschapsgoed’ ? Wat zijn de constitutieve elementen en waar dient op gelet te worden bij de uitoefening van een mandaat ? In dit boek dat zowel nuttig is voor juristen, als soms verhelderend voor bedrijfsleiders wordt een antwoord gegeven op deze en vele andere vragen.

15. Anti-fraudebeleid in de onderneming. De taken en verantwoordelijkheden van bestuur en commissaris

Een onderneming moet vandaag een anti-fraudebeleid voeren en de commissaris moet daarop toezien. Bedrijfsleiders lopen, bij gebrekkige controle, duidelijk een risico inzake aansprakelijkheid bij fraude. Ook toezichthouders lopen een groot risico, net als de actieve bestuurders.

16. Bewaring en archivering van ondernemingsdocumenten

Elke onderneming wordt op dagdagelijkse basis geconfronteerd met een hele reeks documenten die ze verplicht moet opstellen. Deze documenten dienen meestal ook gedurende enige tijd door de onderneming te worden bewaard. Dit doet in vele gevallen vragen rijzen, zoals bijvoorbeeld naar de exacte bewaringstermijn, naar de wijze en plaats van bewaring of naar de sancties die eventueel kunnen worden opgelegd in geval de documenten niet correct zouden worden bewaard.

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur Verschillende auteurs
pagina's Nee
ISBN Nee
Publicatiejaar Nee
Over de auteur Nee
Quotes Nee

Beschrijving

Details

1. Detachering binnen de Europese Unie: La revancha del tango de Europa. Grensoverschrijdende arbeid en vrij verkeer van diensten

In een wereld van toenemende globalisering en internationale expansie gaan werknemers voor een kortere of langere periode in het buitenland werken. Werknemers uit het buitenland worden tijdelijk uitgezonden naar België, of komen hier in dienst van Belgische werkgevers. Hoewel de betrokken partijen proberen om de grensoverschrijdende tewerkstelling zo goed mogelijk te regelen, zijn de gevolgen soms moeilijk te overzien. De arbeidsrelatie komt in aanraking met meerdere (conflicterende) rechtstelsels, waardoor steeds meerdere stelsels op de arbeidsovereenkomst van toepassing kunnen zijn. Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op de regulering van de arbeid, zoals de aard van de werkzaamheden, de intentie van de partijen, het land van tewerkstelling.

2. Inkoop eigen aandelen

Het inkopen van eigen effecten kan een zeer interessante techniek zijn om op een fiscaal vriendelijke manier geld uit uw vennootschap (NV, BVBA of Comm.VA) te halen. Bovendien kan het u beschermen tegen vreemde aandeelhouders, uw aandelenkoers ondersteunen of u indekken tegen de uitoefening van opties door uw personeel. Aan welke voorwaarden moet de verwerving van eigen aandelen voldoen? Hoe moet u zo’n operatie boekhoudkundig verwerken en wat moet u vermelden in uw jaarrekening? Hoe staan de rechtspraak en de fiscus daar vandaag tegenover? Deze praktische uitgave, waarin u ook nuttige modellen van een oproeping tot de algemene vergadering en van de notulen van een algemene vergadering en een raad van bestuur vindt, wijst u de juiste weg.

3. De uitoefening van het beroep van architect in het kader van een vennootschap. Een veelzijdige benadering

Niet alleen natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen kunnen het beroep van architect uitoefenen. Vroeger was de architect persoonlijk aansprakelijk. Nu is het wel mogelijk om het persoonlijk vermogen veilig te stellen. Hoofdstuk 1: juridische benadering van de aansprakelijkheid. Hoofdstuk 2: bespreking van een aantal vennootschapsvormen die de aansprakelijkheid beperken en hun verschillende impact. Hoofdstuk 3: fiscale implicaties bij de oprichting van een vennootschap. Hoofdstuk 4: wettelijk verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid. Hoofdstuk 5: bespreking van de deontologische aspecten van de nieuwe wet. Bijlagen met de voornaamste wetteksten en de aanbeveling van de Nationale Raad van de Orde van Architecten maken het boek compleet.

4. De vzw naar Belgisch recht. Een praktische handleiding bij de vzw-wetgeving

Deze praktische handleiding bij de gewijzigde vzw-wetgeving biedt u een praktisch inzicht in de werking van een vzw, en richt zich zowel tot oprichters, bestuurders en kaderleden van vzw’s, als tot juristen, advocaten, notarissen en de economische beroepen. Alle wetswijzigingen hebben een grondige impact op de werking van de vele tienduizenden grote en kleine vzw’s in ons land. Dit praktische vademecum helpt u om door de bomen het bos nog te ontwaren. U vindt er tevens nuttige modelstatuten en een handige trefwoordenlijst.

5. De private stichting in de praktijk. Balans na 5 jaar bestaan

De private stichting is een juridische structuur die net als een vzw een belangeloos doel nastreeft. Deel 1: rechtsregeling van de private stichting en praktische aspecten (oprichting, statuten, vermogen, …). Deel 2: kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de eerste 318 opgerichte private stichtingen. Deel 3: modelstatuten en de gecoördineerde versie van de wet van 27 juni 1921

6. Bedrijfsmecenaat: iedereen wint! Akten van het colloquium

Het bedrijfsmecenaat – een belangeloze gift van een bedrijf aan een goed doel – biedt talloze voordelen. De bedrijfswereld heeft steeds meer oog voor de maatschappij, en het betrekken van private actoren bij maatschappelijke problemen schenkt beiden een meerwaarde. In de Angelsaksische cultuur en in Frankrijk is dit principe zeer sterk ingeburgerd, maar in België zijn we minder vertrouwd met het bedrijfsmecenaat.

7. Het Europese betalingsbevel geëvalueerd. Invorderen over de grenzen heen

In dit boek worden de grondlijnen van de Europese procedure inzake het betalingsbevel in kaart gebracht. Er wordt in deze editie veel aandacht besteed aan de praktische toepassing van de EBB-Verordening. De auteur voerde een rondvraag uit bij alle Nederlandstalige vredegerechten, rechtbanken van eerste aanleg, rechtbanken van koophandel en arbeidsrechtbanken. De soms verrassende resultaten van deze rondvraag worden in dit boek besproken.

8. Zelfstandige: schijn of werkelijkheid

Schijnzelfstandigheid is een complexe problematiek. De statuutkeuze werknemer / zelfstandige geeft vaak geen duidelijkheid over de werkelijke aard van de arbeidsrelaties. Door de hoge sociale lasten en fiscale druk op arbeid, worden vaak uitwegen gezocht. In dit boek vindt u een deskundig overzicht van het probleem, de voorgestelde oplossingen, de ingevoerde criteria, het systeem van de sociale ruling en de gevolgen van een herkwalificatie.

9. Praktijkgids milieuvergunning

Bij het opmaken van een aanvraagdossier voor een milieuvergunning, is het vooral belangrijk dat u weet waaróm de overheid bepaalde informatie vraagt en hoe hier dan mee omgegaan wordt. De milieuwetgeving is een enorm uitgebreide bundeling van allerlei regeltjes en beperkingen, maar mits een afdoende motivatie zult u vaststellen dat er zeker afwijkingen mogelijk zijn, die de werkbaarheid en productiviteit van uw bedrijf gevoelig zullen bevorderen.

10. Het bestuur van een BVBA

Duidelijke informatie, eenvoudig en ter zake, over de vennootschapsrechtelijke, sociale en fiscale aspecten van het bestuur van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), op maat van zaakvoerders en van elkeen die rechtstreeks met hen in contact komt. Tal van bevoegdheden en verplichtingen worden toegelicht. U weet meteen wat kan en wat niet kan.

11. BTW-toepassingen bij internationale handelingen door KMO's

Dit handboek geeft op een gestructureerde wijze een overzicht van de nieuwe factureringsregels in een nationale maar ook en vooral in een internationale context. De centrale vraag is steeds: hoe dient een bepaalde handeling gefactureerd te worden in functie van de aard van de partijen, de soort dienst, de beweging van de goederen en de vestiging van de partijen?

12. De gedwongen verkoop of aankoop van aandelen

Waar de conflicten tussen vennoten dergelijke proporties aannemen dat zij de werking van de vennootschap verlammen, werd een oplossing aangeboden in de zogenaamde geschillenregeling. Op die basis kunnen, in geval van structurele geschillen tussen de vennoten, één of meerdere van hen het initiatief nemen om ofwel zelf uit te treden ofwel een andere vennoot uit te sluiten. Dit boek zet kort de oorzaken van conflicten in vennootschappen uiteen, waarna het stilstaat bij de belangrijkste aspecten van de geschillenregeling. De geschillenregeling wordt omschreven en aan de hand van de meest relevante rechtspraak en rechtsleer worden de gemeenschappelijke kenmerken van de uitsluiting en de uittreding uiteengezet, alsook de basisvoorwaarden en procedure van uitsluiting en uittreding. De "squeeze out" en de "sell-out" zijn middelen om zich te ontdoen van "kleine" aandeelhouders.

13. De managementvennootschap

Dit boek belicht twee belangrijke aspecten van de managementvennootschap, namelijk het fiscale aspect en het sociaalrechterlijke aspect. In het eerste deel, geschreven door Marc Gielis, wordt een aantal fiscale zaken bekeken, die ter sprake komen bij wie aan de oprichting van een managementvennootschap denkt of dit overweegt te doen. Het sociaalrechterlijke luik wordt toegelicht door Hans Arnold, want vaak wordt ook geopteerd voor de oprichting van een managementvennootschap omwille van sociaalrechterlijke motieven.

14. Misbruik van vennootschapsgoederen

Wanneer maakt men zich nu juist schuldig aan ‘misbruik van een vennootschapsgoed’ ? Wat zijn de constitutieve elementen en waar dient op gelet te worden bij de uitoefening van een mandaat ? In dit boek dat zowel nuttig is voor juristen, als soms verhelderend voor bedrijfsleiders wordt een antwoord gegeven op deze en vele andere vragen.

15. Anti-fraudebeleid in de onderneming. De taken en verantwoordelijkheden van bestuur en commissaris

Een onderneming moet vandaag een anti-fraudebeleid voeren en de commissaris moet daarop toezien. Bedrijfsleiders lopen, bij gebrekkige controle, duidelijk een risico inzake aansprakelijkheid bij fraude. Ook toezichthouders lopen een groot risico, net als de actieve bestuurders.

16. Bewaring en archivering van ondernemingsdocumenten

Elke onderneming wordt op dagdagelijkse basis geconfronteerd met een hele reeks documenten die ze verplicht moet opstellen. Deze documenten dienen meestal ook gedurende enige tijd door de onderneming te worden bewaard. Dit doet in vele gevallen vragen rijzen, zoals bijvoorbeeld naar de exacte bewaringstermijn, naar de wijze en plaats van bewaring of naar de sancties die eventueel kunnen worden opgelegd in geval de documenten niet correct zouden worden bewaard.

Extra informatie

Extra informatie

Afmetingen 16x24
Auteur Verschillende auteurs
pagina's Nee
ISBN Nee
Publicatiejaar Nee
Over de auteur Nee
Quotes Nee