...

Een kijkje achter de schermen van onze nieuwe webshop

Op 16 december 2019 heropende INNI publishers zijn webshop. Een helder overzicht en makkelijker bestellen zijn nog maar twee van de voordelen. Neem hier al een kijkje. Wij vroegen aan de websitebouwer Sven Moeyersoms van Mailbox bvba waarom de complete metamorfose een grote sprong voorwaarts betekent voor u als preventieadviseur.

Gebruiksvriendelijkheid is de grote troef van de nieuwe webshop van INNI publishers. Maar daar komt heel wat bij kijken. Websitebouwer Sven Moeyersoms van Mailbox legt uit waarom het voortaan zo gemakkelijk is om uw uitgaven online te bestellen.

Jullie zijn de creatieve breinen achter de nieuwe INNI webshop. Hoe begin je daar eigenlijk aan?

Bij Mailbox starten we eerst en vooral met een meeting met de verantwoordelijke van de webshop. Samen bespreken we wat de doelstelling is en welke functies de webshop allemaal nodig heeft. Het helpt ons enorm als de klant zelf al een aantal webshops kan laten zien die hij geslaagd vindt. Dan zitten we onmiddellijk op dezelfde lijn.
Na deze briefing gaan we aan het werk. Eerst sturen we een look & feel van de homepagina door. Dat is namelijk het eerste wat een bezoeker ziet, dus dat eerste gevoel is heel belangrijk. Voor de INNI-webshop hebben we ons gebaseerd op de look & feel van innigroup.com die we vorig jaar hebben ontworpen.
Na wat overleg en eventuele aanpassingen aan de homepagina krijgen we een definitieve goedkeuring en werken we de volgende pagina’s in dezelfde stijl uit.
Voor een webshop is het belangrijkste gedeelte de presentatie van de producten. Hiervoor zijn mooie foto’s nodig en genoeg content. Zodra deze ingewerkt zijn, geeft dit de webshop een heel andere dimensie.

Wat zijn de kenmerken van een goede webshop?

De eindgebruiker moet alle producten gemakkelijk kunnen vinden. Indien iemand te lang moet zoeken op een website, dan haakt een klant al snel af. Bij Mailbox streven we er dan ook naar om het de eindgebruiker zo gemakkelijk mogelijk te maken.
Dat begint bij de homepagina. Hier starten we met een slider waarin de belangrijkste boeken voorgesteld worden. Daaronder bevinden zich snelkoppelingen naar de belangrijkste categorieën. Vervolgens komen we uit op een gedeelte met een call-to-action waar we één bepaald boek in de kijker zetten.
Onderaan de pagina staat de blog. Met deze informatie houdt INNI de klant op de hoogte van de nieuwigheden op de markt, een aankomend evenement of ander belangrijk nieuws. Wat belangrijk is, is dat INNI deze informatie zelf makkelijk kan aanmaken en aanpassen. Zo is het niet van ons afhankelijk om updates te doen en de website tot leven te brengen.
Tenslotte kan de klant zich via de webshop inschrijven op de nieuwsbrieven. Zo krijgt hij informatie over nieuwe boeken, promoties, …

Zitten er speciale features in de INNI webshop?

Ja, als klant kies je tussen een klassieke, papieren versie of de E-book versie van een product. Tevens zijn er gegroepeerde producten. Zo kun je verschillende boeken van dezelfde reeks kopen zonder dat je naar een andere pagina hoeft te gaan. Je ziet dat het gebruiksgemak voor de klant altijd op de eerste plaats komt.
Aan elk product kan eveneens een pdf gekoppeld worden. Het voordeel? Je kunt als klant een inhoudstafel en/of een aantal voorbeeldpagina’s downloaden. Daarmee vorm je je een beter beeld van het boek. Verder kan INNI een video toevoegen. Bijvoorbeeld om de auteur voor te stellen of voor een interview met de auteur.
Tenslotte kreeg de kwaliteit van de klantendatabase veel aandacht. Je kunt enkel boeken kopen als je ingelogd bent. Je moet dus een account aanmaken. Dat is comfortabel voor de klant. INNI beschikt zo over alle gegevens om jouw bestelling vlot te versturen. Ook is er per klant een historiek. INNI kan dus gericht gaan informeren op basis van de interesses en aankopen.

Wat vinden jullie zelf het meest geslaagd aan de webshop van INNI?

Zelf zijn we heel tevreden over de lay-out van de website. De elementen die we gebruikt hebben voor de website van INNI GROUP komen perfect overeen met die van de webshop. Nog een pluspunt: je kunt als klant gemakkelijk op categorie zoeken. Soms is simpel gewoon handiger en effectiever. En ten slotte zijn we vooral heel blij met de vlotte samenwerking met Nancy en Rachel, waarvoor onze dank.

 

Gepubliceerd op 7 januari 2020.

“Kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement- systemen: een praktische benadering” van Jan Dillen

Jan Dillen van Vinçotte schreef een interessant boek over de integratie van de drie grote formele zorgsystemen. Em. prof. ir. J. Van Peteghem las deze nieuwe uitgave die actueel is door de komst van ISO 45001 en de herwerkte versie van ISO 14001. 

 

“In 2016 verscheen bij INNI “Kwaliteit, veiligheid en milieu als geïntegreerde managementsystemen”. Het was een degelijk werk over het onderling afstemmen van de drie grote formele zorgsystemen. Maar intussen zijn we drie jaar verder. ISO 45001 is intussen uitgekomen, en het is verbluffend hoe snel deze ingang vindt in het Vlaamse bedrijfsleven. Wallonië lijkt nog even af te wachten. Met ISO 14001 die in 2015 in een herwerkte versie uitkwam, hebben we intussen wat meer ervaring opgebouwd. 

Auditeur Jan Dillen, werkzaam bij de geaccrediteerde organisatie Vinçotte, heeft een rijke ervaring opgebouwd bij het ondersteunen van ondernemingen inzake het integreren van de drie “grote” formele zorgsystemen: ISO 9001 voor kwaliteit, ISO 14001 voor milieuzorg en ISO 45001 voor de veiligheid en de gezondheid op de werkplek.

Het is allicht bekend bij iedereen die te maken heeft met dit soort formele managementsystemen: ze vertonen alle eenzelfde blauwdruk. Deze High Level Structure komt neer op tien standaardhoofdstukken waarop alle recente ISO-gebaseerde managementnormen gestoeld zijn. Dat is een bewuste zet van de International Organization for Standardization. Het bevordert de integratie van de aanpak op deze drie vlakken, maar evenzeer van beleidsdomeinen over minder bekende managementnormen. Denk hierbij aan ISO 39001 voor het beheren van de verkeersongevallen, ISO 5501 voor het asset management en nog een aantal andere.

Het nieuwe boek heeft de ambitie om een diepgaand zicht te geven op die tien gemeenschappelijke bouwstenen. Het geeft de kruisverbanden weer en reikt praktische handvatten aan over de manier waarop de integratie van alle normonderdelen vlot kan verlopen. Het is een goed leesbaar verhaal dat wordt verlevendigd door veel kaderstukjes, diagrammen en stroomschema’s. Diepgaander dan in vergelijkbare publicaties gaat het boek in op de vraag hoe een specifiek normelement tot in detail moet worden ingevuld. 

Natuurlijk ontbreekt de ruimte om alle operationele vraagstukken die zich stellen bij de implementatie van een specifieke ISO-beheersnorm uitputtend te behandelen. Daarvoor moet verwezen worden naar ander bronnen, en dat is tegelijk een minpuntje: een goede bibliografie ontbreekt.

Em. prof. ir. J. Van Peteghem

 

Gepubliceerd op 7 januari 2020.

Wat zegt de wet? Redacteur en preventieadviseur Ann Cogghe geeft een overzicht van de updates

Bent u als preventieadviseur al helemaal mee met de recente wijzigingen op wetgevend vlak? In dit artikel gidst Ann Cogghe u door de belangrijkste nieuwigheden en vertelt ze wat er vanaf juni 2020 verandert met het nieuwe AREI.

 

Wat is er recent gewijzigd aan de wetgeving?

Sinds de afsluiting van aanvulling 111 van onze losbladige uitgave “Wetgeving welzijn op het werk” op 15 september 2019 werden opnieuw een aantal wijzigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met betrekking tot welzijn op het werk. Hieronder vindt u een overzicht:

1.

14 MEI 2019. – Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft. – Erratum (B.S. 30-09-2019).

Het KB van 14 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2019, vervangt de definitie van gezondheidstoezicht in de codex en wijzigt de invulling ervan.

Er wordt door dat KB een nieuwe bijlage I.4-5 aan de codex toegevoegd. Hierin wordt de frequentie van de periodieke gezondheidsbeoordeling en de frequentie en de inhoud van de aanvullende medische handelingen per risico bepaald. 

Het erratum is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2019 en wijzigt de frequentie van de aanvullende medische handelingen bij blootstelling aan chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia die vergiftigingen kunnen veroorzaken of die door inademing ziekten kunnen veroorzaken zoals bepaald in bijlage VI.I-4 van de codex.

 

2.

19 SEPTEMBER 2019. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s (B.S. 02-10-2019).

Voortaan kunnen ook preventie-instituten, die aangesteld kunnen worden voor werkgevers behorend tot het ressort van eenzelfde paritair comité, instaan voor het innen van de forfaitaire bijdrage voor ondernemingen met een verzwaard risico op arbeidsongevallen. De inning hoeft dus niet meer uitsluitend door de preventiediensten van de verzekeringsondernemingen te gebeuren.

 

3.

17 OKTOBER 2019. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 2016 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit (B.S. 05-11-2019).

Uitsluiting uit het toepassingsgebied van het KB van de volgende luchtvaartuitrusting, voor zover die uitrusting binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad valt en uitsluitend bestemd is voor gebruik in de lucht:

a) andere luchtvaartuigen dan onbemande luchtvaartuigen, alsmede bijbehorende motoren, propellers, onderdelen en niet-geïnstalleerde uitrusting;

b) onbemande luchtvaartuigen, evenals de bijbehorende motoren, propellers, onderdelen en niet-geïnstalleerde uitrusting waarvan het ontwerp overeenkomstig artikel 56, lid 1, van die verordening is gecertificeerd, die alleen bedoeld zijn voor gebruik op frequenties die door het radioreglement van de Internationale Telecommunicatie-unie voor beschermd luchtvaartgebruik zijn toegewezen;

ter vervanging van de vroegere uit het toepassingsgebied van het KB gesloten:

luchtvaartproducten, onderdelen en uitrustingsstukken in de zin van de Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart en tot intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG.

 

4.

8 SEPTEMBER 2019 – Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. 28-10-2019)

Invoering van het nieuwe AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) vanaf 1 juni 2020.

 

 

Wat is er belangrijk en moet je zeker onthouden?

Ik vestig graag de aandacht op deze twee wijzigingen:

  • het erratum van de nieuwe bijlage I.4-5 van de codex over het welzijn op het werk. Hierbij wordt de frequentie gewijzigd van de aanvullende medische handelingen bij blootstelling aan chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia die vergiftigingen kunnen veroorzaken of die door inademing ziekten kunnen veroorzaken zoals bepaald in bijlage VI.I-4 van de codex (punt 1 hierboven);
  • het nieuwe AREI omdat dit toch wel de belangrijkste wijziging is en het is voor elk bedrijf van toepassing.

 

Wat moeten we vooral onthouden van het nieuwe AREI?

Het AREI werd geherstructureerd naar drie boeken: 

  1. Boek 1 – Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
    (wisselspanning ≤ 1000 V en gelijkspanning met en zonder rimpel ≤ 1500 V)
  2. Boek 2 – Elektrische installaties op hoogspanning
    (wisselspanning > 1000 V en gelijkspanning met en zonder rimpel > 1500 V)
  3. Boek 3 – Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Elk van deze boeken werd ingedeeld in 9 delen om in overeenstemming te zijn met de structuur van de Europese normen.

Naast wijzigingen in structuur zijn er ook een aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht, zoals de herziening van art. 104 (voorzorgsmaatregelen tegen brand) en wijziging van de artikelen 3, 16, 17, 19, 28, 46, 105 tot 113, 159, 162, 164, 174, 174bis, 266 tot 274 en 278.07 (inhoud van schema’s en plannen, uitwendige invloeden, luchtlijnen, controle elektrische installaties, …).

Tot slot geef ik nog graag een belangrijke opmerking mee over de inwerkingtreding. Tot 1 juni 2020 blijft enkel het oude AREI gelden. Vanaf dan is enkel het nieuwe (geherstructureerde) AREI van toepassing.

 

Wat gaat INNI doen met dit nieuwe AREI? Wat mogen preventieadviseurs verwachten?

INNI gaat dit nieuwe AREI zowel in een losbladige versie als in een ingebonden versie én digitaal aanbieden. Naast de tekst van het AREI nemen we ook de concordantietabellen, de algemene verklarende nota met praktische toelichting en de nota’s per boek met specifieke info over de wijzigingen op.

 

Gepubliceerd op 16 december 2019.