...

Wat zegt de wet? Redacteur en preventieadviseur Ann Cogghe geeft een overzicht van de updates

Bent u als preventieadviseur al helemaal mee met de recente wijzigingen op wetgevend vlak? In dit artikel gidst Ann Cogghe u door de belangrijkste nieuwigheden en vertelt ze wat er vanaf juni 2020 verandert met het nieuwe AREI.

 

Wat is er recent gewijzigd aan de wetgeving?

Sinds de afsluiting van aanvulling 111 van onze losbladige uitgave “Wetgeving welzijn op het werk” op 15 september 2019 werden opnieuw een aantal wijzigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met betrekking tot welzijn op het werk. Hieronder vindt u een overzicht:

1.

14 MEI 2019. – Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft. – Erratum (B.S. 30-09-2019).

Het KB van 14 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2019, vervangt de definitie van gezondheidstoezicht in de codex en wijzigt de invulling ervan.

Er wordt door dat KB een nieuwe bijlage I.4-5 aan de codex toegevoegd. Hierin wordt de frequentie van de periodieke gezondheidsbeoordeling en de frequentie en de inhoud van de aanvullende medische handelingen per risico bepaald. 

Het erratum is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2019 en wijzigt de frequentie van de aanvullende medische handelingen bij blootstelling aan chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia die vergiftigingen kunnen veroorzaken of die door inademing ziekten kunnen veroorzaken zoals bepaald in bijlage VI.I-4 van de codex.

 

2.

19 SEPTEMBER 2019. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s (B.S. 02-10-2019).

Voortaan kunnen ook preventie-instituten, die aangesteld kunnen worden voor werkgevers behorend tot het ressort van eenzelfde paritair comité, instaan voor het innen van de forfaitaire bijdrage voor ondernemingen met een verzwaard risico op arbeidsongevallen. De inning hoeft dus niet meer uitsluitend door de preventiediensten van de verzekeringsondernemingen te gebeuren.

 

3.

17 OKTOBER 2019. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 2016 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit (B.S. 05-11-2019).

Uitsluiting uit het toepassingsgebied van het KB van de volgende luchtvaartuitrusting, voor zover die uitrusting binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad valt en uitsluitend bestemd is voor gebruik in de lucht:

a) andere luchtvaartuigen dan onbemande luchtvaartuigen, alsmede bijbehorende motoren, propellers, onderdelen en niet-geïnstalleerde uitrusting;

b) onbemande luchtvaartuigen, evenals de bijbehorende motoren, propellers, onderdelen en niet-geïnstalleerde uitrusting waarvan het ontwerp overeenkomstig artikel 56, lid 1, van die verordening is gecertificeerd, die alleen bedoeld zijn voor gebruik op frequenties die door het radioreglement van de Internationale Telecommunicatie-unie voor beschermd luchtvaartgebruik zijn toegewezen;

ter vervanging van de vroegere uit het toepassingsgebied van het KB gesloten:

luchtvaartproducten, onderdelen en uitrustingsstukken in de zin van de Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart en tot intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG.

 

4.

8 SEPTEMBER 2019 – Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. 28-10-2019)

Invoering van het nieuwe AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) vanaf 1 juni 2020.

 

 

Wat is er belangrijk en moet je zeker onthouden?

Ik vestig graag de aandacht op deze twee wijzigingen:

  • het erratum van de nieuwe bijlage I.4-5 van de codex over het welzijn op het werk. Hierbij wordt de frequentie gewijzigd van de aanvullende medische handelingen bij blootstelling aan chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia die vergiftigingen kunnen veroorzaken of die door inademing ziekten kunnen veroorzaken zoals bepaald in bijlage VI.I-4 van de codex (punt 1 hierboven);
  • het nieuwe AREI omdat dit toch wel de belangrijkste wijziging is en het is voor elk bedrijf van toepassing.

 

Wat moeten we vooral onthouden van het nieuwe AREI?

Het AREI werd geherstructureerd naar drie boeken: 

  1. Boek 1 – Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
    (wisselspanning ≤ 1000 V en gelijkspanning met en zonder rimpel ≤ 1500 V)
  2. Boek 2 – Elektrische installaties op hoogspanning
    (wisselspanning > 1000 V en gelijkspanning met en zonder rimpel > 1500 V)
  3. Boek 3 – Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Elk van deze boeken werd ingedeeld in 9 delen om in overeenstemming te zijn met de structuur van de Europese normen.

Naast wijzigingen in structuur zijn er ook een aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht, zoals de herziening van art. 104 (voorzorgsmaatregelen tegen brand) en wijziging van de artikelen 3, 16, 17, 19, 28, 46, 105 tot 113, 159, 162, 164, 174, 174bis, 266 tot 274 en 278.07 (inhoud van schema’s en plannen, uitwendige invloeden, luchtlijnen, controle elektrische installaties, …).

Tot slot geef ik nog graag een belangrijke opmerking mee over de inwerkingtreding. Tot 1 juni 2020 blijft enkel het oude AREI gelden. Vanaf dan is enkel het nieuwe (geherstructureerde) AREI van toepassing.

 

Wat gaat INNI doen met dit nieuwe AREI? Wat mogen preventieadviseurs verwachten?

INNI gaat dit nieuwe AREI zowel in een losbladige versie als in een ingebonden versie én digitaal aanbieden. Naast de tekst van het AREI nemen we ook de concordantietabellen, de algemene verklarende nota met praktische toelichting en de nota’s per boek met specifieke info over de wijzigingen op.

 

Gepubliceerd op 16 december 2019.

Recent

Screen-Shot-2018-08-13-at-18.47.37.png

INNI group nv

Industrielaan 5. B-8501 Heule
T +32 56 36 32 11
E info@innipublishers.com
BTW BE 0418.420.485